FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/07/2021

Är min systers framtidsfullmakt giltig? Och vem kan klandra ett testamente?

Hej,

jag har en syster som givit mig en framtidsfullmakt som skrevs den 18 Juli 2020. Min syster fick diagnosen medelsvår-svår Alzheimer den 27 Jan 2021. Jag har nu bedömt att den framtidsfullmakt som jag fått nu skall träda i kraft pga hennes försämrade tillstånd, vilket jag meddelat min systers bröstarvinge och min systers övriga syskon. I samband med upprättandet av framtidsfullmakten, daterad den 18 Juli 2020, så skrev min syster även ett testamente. Både framtidsfullmakten och testamentet är upprättade helt enl alla regler och enl min systers egna vilja och fulla förstånd. Jag vill nu ha en juridisk bedömning om huruvida denna framtidsfullmakt skulle kunna bestridas av min systers övriga syskon och om dom utan några bevis och läkarutlåtanden, kan hävda att min syster ej var vid sina sinnens fulla bruk och därigenom oförmögen att fatta beslut vid upprättandet av framtidsfullmakten och testamentet och få till en ogiltigförklaring trots att hon fick diagnosen Alzheimer först 6 månader efter upprättandet. Vid upprättandet av fullmakten och testamentet så har två oberoende vittnen skrivit under och intygat att min syster var vid sunt och fullt förstånd och av fri vilja förordnat framtidsfullmakten och testamentet.

Min systers bröstarvinge, är väl vad jag förstått, den ende som skulle kunna klandra testamentet och även bestrida framtidsfullmakten? Tilläggas kan att min systers bröstarvinge till fullo har godkänt framtidsfullmakten men ej övriga syskon.

Mvh / Anonym

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor är lagen om framtidsfullmakter. Alla paragrafangivelser nedan är hänvisningar till den nyss nämnda lagen om ingenting annat anges.

Framtidsfullmakt, vad gäller?

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (huvudmannen, fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (mellanmannen, fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall denne grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser, 1 §. Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter och fullmaktshavaren (du) ska bevaka fullmaktsgivarens, dvs. din systers, rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar, 2 §. Det kan handla om alltifrån att för huvudmannens räkning ingå olika typer av avtal och göra ansökningar till att sköta om mer vardagliga företeelser som att säkerställa att räkningar blir betalda och att medel finns tillgängligt för huvudmannens dagliga uppehälle. Men även ombesörjandet av kapitalplaceringar och annan förmögenhetsförvaltning kan ingå i förordnandet. Det är således din syster som ensidigt bestämmer, eller rättare sagt har bestämt, hur uppdraget ska utformas och vilka angelägenheter fullmakten ska omfatta, 5 § 3 p. Exakt vad du får göra i kraft av ditt förordnande som mellanman kan jag därför av förklarliga skäl inte uttala mig om.

När det gäller sedan gäller formkraven kan följande värt att nämna. Förutom att fullmakten måste manifesteras i skrift ska fullmaktsgivaren i två vittnens samtidiga närvaro skriva under handlingen och vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter, 4 §. Av uppenbara skäl får inte fullmaktshavaren, du, ha varit vittne. Detsamma gäller den som är under 15 år eller på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av en vittnesbekräftelse. Inte heller får make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till huvudmannen eller dennes syskon får vara vittne, 4 § 3 st. vari det hänvisas till reglerna om testamentsvittnen i 10 kap. ärvdabalken (ÄB). Utifrån din ärendebeskrivning står det klart att formkraven är uppfyllda varför den här delen framstår som oproblematisk. Skulle det emellertid brista i något avseende blir framtidsfullmakten ogiltig.

En framtidsfullmakt som uppfyller de ovannämnda formkraven träder i kraft när huvudmannens situation är sådan som den som beskrevs inledningsvis i 1 §. Om din syster inte hade bestämt att ikraftträdande skulle prövas en domstol (en tingsrätt) gjorde du rätt som själv avgjorde den här frågan, 9 §. I samband med detta var du bl.a. skyldig att underrätta de närmaste släktingarna om fullmaktens innehåll, vilket innefattar bröstarvingen och de övriga syskonen, 10 §. Vidare är du som fullmaktshavare skyldig att, i den mån det går, samråda med din syster i viktiga frågor, exempelvis vid avyttring av egendom, 15 §. Utgångspunkten är att uppdraget hela tiden ska fullgöras i enlighet med hennes intressen och önskemål och det ska även framhållas att framtidsfullmakten inte heller är oåterkallelig varför det står din syster fritt att återkalla denna om hon så önskar, 6 §.

Om din syster i framtidsfullmakten inte har utsett någon särskild granskare åligger det dig att lämna en redovisning över ditt uppdrag, men det behöver dock inte göras mer än en gång per år, 24 §. Även överförmyndaren kan begära en sådan redovisning och övriga upplysningar om fullmaktsförhållandet och de vidtagna åtgärderna och kan härutöver besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte får användas, 25-26 §§. Det sistnämnda kan aktualiseras om du gör dig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelser eller annars visar dig vara oförmögen att ta till vara din systers intressen. Och ett sådant beslut gäller omedelbart. Överförmyndarens beslut kan sedan överklagas till tingsrätten.

Sammanfattningsvis är min bedömning att framtidsfullmakten gäller. Rätten ska förvisso inhämta ett läkarintyg eller annan likvärdig utredning när fullmaktens ikraftträdande ska prövas av domstol, 13 §. Men ingenting i den information som finns tillgänglig tyder på att din syster i framtidsfullmakten hade bestämt att en domstol skulle pröva när fullmakten skulle kunna göras gällande. Istället är övriga syskon hänvisade till det som har redovisats ovan och min uppfattning är att de naturligtvis kan kravställa dig och åberopa din redovisningsplikt. Men märk väl att de inte på något sätt dikterar villkoren för uppdragets omfattning och/eller dess giltighet. Det är endast din syster och det som har stipulerats i fullmakten som bestämmer ramen för vad som är möjligt att göra. I slutet av din ärendebeskrivning nämner du att övriga syskon inte har godkänt framtidsfullmakten, vilket är en nullitet, dvs. en icke-fråga. Deras godkännande är inte behövligt. Det syskonen möjligen kan göra att är att påkalla överförmyndarens uppmärksamhet eftersom myndigheten är den instans som initialt kan besluta att fullmakten inte får användas. Men baserat på det jag vet i skrivande stund har jag svårt att se på vilka grunder syskonen skulle kunna argumentera för att framtidsfullmakten ska ogiltigförklaras. I synnerhet när vederhäftig bevisning saknas.

Klander av testamente, vad gäller?

I 14 kap. 5 § ÄB sägs att " Vill arvinge göra gällande att testamente är ogillt skall han därom väcka klandertalan inom sex månader efter det han erhöll del av testamentet såsom i 4 § är stadgat. Försittes denna tid, är rätt till talan förlorad". I lagtexten anges arvinge, inte bröstarvinge, vilket innebär att även andra berättigade arvtagare kan äga rätt att klandra ett testamente. Den legala arvsordningen följer av 2 kap. ÄB och i den första arvsklassen finns arvlåtarens barn, dvs. bröstarvingar. Om det finns något barn i livet vid arvlåtarens frånfälle tar denne hela arvet, vilket innebär att du har rätt vad gäller testamentet. I dagsläget är det endast ditt syskonbarn, alltså din systers bröstarvinge, som kan klandra testamentet. Det ska dock noteras att det testamentariska förordnandet inte kan åberopas förrän din syster har gått bort. I nuläget är det alltså framtidsfullmakten som gäller.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Byråns taxa ligger på 2000 kr per timma inkl. moms.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000