Är min dagsbotspåföljd rimlig för brottet rattfylla?

2020-08-28 i Påföljder
FRÅGA
Är det rimligt med en dom i tingsrätten med 240:- a 40 dagar i böter för rattfylla med utandnings halt på 0,13. Mg? Ej straffad tidigare
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna besvara frågor om ens påföljd på ett exakt sätt krävs insyn i omständigheterna i det enskilda fallet. Tyvärr känner jag inte till omständigheterna i ditt fall (förutom utandningshalten.) Med den reservationen gör jag ändå bedömningen att påföljden i vart fall inte låter orimlig. Nedan förklarar jag varför.

Straffet för rattfylla

För brottet rattfylla är det föreskrivet ett straff på dagsböter eller fängelse i högst sex månader. Straffskalan är alltså dagsböter till fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § brottsbalken, BrB). Det är domstolen som avgör vilket straff inom denna straffskala som ska utdömas i det enskilda fallet. Detta gör domstolen genom beaktande av en rad olika omständigheter, bl.a. den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som han eller hon haft, (29 kap. 1 § BrB). I ditt fall har domstolen bedömt att dagsböter varit tillräckligt som straff.

Hur bestäms dagsböter?

Dagsböter har två komponenter, antalet dagsböter och själva dagsbotens storlek. Antalet dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst 30 och högst 150 dagsböter, (25 kap. 2 § första stycket BrB). Vilket antal domstolen väljer beror på hur allvarligt brottet är och sådana omständigheter som jag nämnt i stycket ovan.

Hur bestäms själva dagsbotens storlek då? Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från 50 kr till 1000 kr. Det som domstolen ska beakta vid denna bedömning är vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt, (25 kap. 2 § andra stycket BrB). Personer med olika inkomstförhållanden får därför olika storlek på sina dagsböter. Tanken är att någon som har högre inkomst ska straffas lika hårt som någon som har lägre inkomst.

Påföljdseftergift

I vissa fall kan en domstol trots att den bedömt att någon är skyldig till brott besluta att inget straff ska utdömas. Detta kallas för påföljdseftergift och denna möjlighet tillämpas riktigt restriktivt, vilket i lagtext utrycks med att det ska vara "uppenbart oskäligt" att döma ut en påföljd, (29 kap. 6 § BrB). Det krävs speciella omständigheter för att man med möjligheten till påföljdseftergift ska få slippa en påföljd (dvs. dagsböter). Dessa omständigheter nämns i 29 kap. 5 § BrB och är exempelvis om man till följd av att man begått ett brott lidit allvarlig kroppsskada.

Domstolens bedömning i ditt fall

I ditt fall verkar domstolen ha funnit att 40 dagsböter varit motiverat, vilket bara är 10 dagsböter högre en det lägsta möjliga på 30. Vad gäller dagsbotens storlek verkar domstolen ha gjort bedömningen att 240 kr är motiverat med tanke på dina ekonomiska förhållanden. Den sistnämnda bedömningen har alltså ingenting att göra med brottet, utan har endast med dina ekonomiska förhållanden att göra. Därutöver kan nämnas att det hör till ovanligheterna att en domstol meddelar påföljdseftergift, och det verkar som att domstolen i ditt fall inte funnit det motiverat att meddela påföljdseftergift.

Eftersom 40 dagsböter är så pass nära minimum tycker jag därför, med ovangjorda reservation, att påföljden i vart fall inte låter orimlig. Att domstolen inte kunnat välja exempelvis villkorlig dom har att göra med att det juridiskt anses vara ett strängare straff än böter. Domstolar får endast välja villkorlig dom om påföljden inte kan stanna vid böter (27 kap. 1 § BrB). Böter är rent juridiskt den lindrigaste påföljden som man kan få för ett brott.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Med vänliga hälsningar,

Dostan Sulaiman
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1484)
2021-04-10 Fängelsestraff, villkorlig frigivning och avdrag för tid i häkte
2021-04-09 påföljd för penningtvättbrott
2021-04-09 Hur länge finns en dom kvar i brottsregistret där straffet var fotboja?
2021-04-09 När kan man få fotboja?

Alla besvarade frågor (91096)