Är man skyldig att betala för något man avtalat om innan man fyllt 18 år?

2019-04-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, jag sitter just nu med en räkning på €244 för att jag beställde en värdering av en bil. Det finns dock en viktigt faktor i det hela. Och det är att jag vid tiden av beställningen var 17 år gammal. Jag har kollat upp lite själv och har hittat att enligt föräldrabalken så får jag inte ingå ett avtal utan vårdnadshavarens samtycke, vilket jag i detta fall inte har. Det jag undrar är om jag har en skyldighet att betala denna räkning trots att jag var 17 när ja ingick i avtalet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Det stämmer att den som är under 18 år inte får ingå avtal utan vårdnadshavares samtycke (9 kap. 1 § FB). Regeln har dock undantag. Om den underåriga är över 16 år och själv har tjänat in pengarna genom arbete får den underåriga använda pengarna genom att t.ex. ingå köpeavtal. Eftersom du var 17 år vid tidpunkten blir det alltså av betydelse för avtalets giltighet om du hade en arbetsinkomst eller inte (9 kap. 3 § första stycket FB).

Om ett avtal som ingåtts med en underårig är ogiltigt på grund av att den underåriga inte själv tjänat ihop pengarna, är huvudregeln är att prestationerna ska återgå. Det innebär att t.ex. eventuella betalningar mot en produkt som den underåriga köpt då ska lämnas tillbaka till respektive avtalspart. Ibland kan dock det avtalade inte återlämnas. Det kan gälla när det rör sig om t.ex. en värdering, som i ditt fall, under förutsättning att värderingen redan är utförd. I så fall ska ersättning i stället betalas ut för värdet. Förutsatt att värderingen du beställt redan är utförd blir du alltså skyldig att ersätta kostnaden för värderingen (9 kap. 7 § första stycket FB).

Det finns dock ett undantag även till den regeln, nämligen om det du mottagit inte medfört dig nytta. Vad som ska anses ha medfört nytta för den underåriga är tyvärr inte så välreglerat. I den juridiska litteraturen har det sagts att det räcker att motparten visar att den underåriga haft någon nytta av avtalet någon gång. I praxis har vinflaskor till ett värde av 1390 kr ansetts vara av nytta (RH 1988:82). Det är svårt att utifrån den information jag fått kunna avgöra vilken nytta du i fallet haft av värderingen. Det kan vara värt att nämna att det finns ett undantag även till den här undantagsregeln. Har den underåriga genom falska uppgifter om sin behörighet vilselett den som avtalat slöts med blir den underåriga ersättningsskyldig även om det mottagna inte medfört någon nytta (9 kap. 7 § andra stycket FB). Det blir alltså relevant om du skulle ha beställt värderingen med oriktiga uppgifter om din behörighet att sluta avtal.

För att sammanfatta blir det alltså av betydelse för dig om du vid tillfället hade en arbetsinkomst, om värderingen redan har utförts eller kan avbeställas, om du haft nytta av värderingen samt om de uppgifter du lämnat vid beställningen av värderingen var korrekta.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lovisa Sjöstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3463)
2020-06-03 Dold samäganderätt
2020-06-02 Kan jag som ensam vårdnadshavare själv ansöka om pass till mitt barn?
2020-06-02 Ska förskott på arv ingå i bodelningen?
2020-05-31 Kronofogdens hjälp med avhysning från bostad

Alla besvarade frågor (80679)