FrågaAVTALSRÄTTAvtal07/09/2020

Är ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt avtal?

Hej

Jag har en hund tillsammans med mitt ex som jag har tagit hand om sedan uppbrottet för ca 2 år sedan. Vi står båda som ägare på kontraktet från uppfödaren men hade ett muntligt avtal om att skulle det ta slut så skulle jag ta hunden. Jag har stått för majoriteten av utgifterna, dock ej alla. Försäkringen står på honom samt att han har betalat sporadiskt under åren för vissa saker, ex halva månadsavgiften för hunddagiset m.m. Han har hittills inte indikerat att han vill ha hunden själv men säger att han vill ha mer tid med hunden när han får ordning på sitt liv. Jag pratade med några jurist-vänner som tryckte starkt på att jag skulle få det i skrift att jag var ensam ägare om han skulle vilja något i framtiden. Pratade med honom om detta med det vägrade han. Blev då nojig om att han skulle i framtiden vilja dela mer på hunden. Undrar därför om och isåfall hur jag skulle gå tillväga för att bli ensam hundägare? Kan jag ta det till domstol?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag för din fråga
Jag tolkar det som att din fråga gäller om ert muntliga avtal, gällande vem som ska ta hunden vid ett uppbrott, är gällande eller ej. Du undrar även om du kan ta hjälp av en domstol att fatta beslut om vem som äger hunden. Därför kommer jag huvudsakligen använda mig av avtalslagen (nedan förkortad AvtL) samt rättegångsbalken (nedan förkortad RB).

Vilket av avtalen gäller?
Av omständigheterna nämner du att du och ditt ex gemensamt står som ägare till hunden på kontraktet från uppfödaren. Du nämner även att du och ditt ex i ett muntligt avtal kommit överens om att du ska ta hunden om det skulle ta slut mellan er. I ert fall rör det sig därför om:

1. ett köpeavtal, och
2. ett framtida överlåtelseavtal för att undvika en framtida tvist.

Det som inledningsvis kan sägas rent generellt för alla typer av avtal är principen om avtalsbundenhet (pacta sunt servanda) som säger att avtal ska hållas. Denna princip är starkt knuten till tanken om avtalsfrihet.

Ett avtal ingås genom att den ena parten kommer med ett anbud (förslag) och den andra personen med en accept (godkännande) (1 § stycke 1 AvtL). Det finns inget som säger att ett avtal måste vara skriftligt, utan ett avtal kan även upprättas på andra sätt, däribland muntligen. Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt avtal. Huvudregeln för samtliga avtal, oberoende av hur de upprättats, är därför att de ska hållas och vara bindande för samtliga parter som ingått avtalet. Observera dock att vissa avtal måste ingås skriftligen för att de ska gälla och detta gäller bland annat fastighetsköp.

Jag tolkar det som att ert köpeavtal avseende kontraktet från uppfödaren är upprättat skriftligen, vilket gör det väsentligt mycket enklare att bevisa än ert muntliga överlåtelseavtal. Muntliga avtal är generellt sett svårare att bevisa, varför du fått råd av dina vänner som är jurister att få samma överenskommelse nedskriven och undertecknad av ditt ex. Detta är däremot något som är svårt att göra i efterhand, i synnerhet efter att en relation har tagit slut och de inblandade kan ha ändrade åsikter.

Det som kan sägas är att du och ditt ex framtida överlåtelseavtal ska gälla och är bindande. Det är däremot svårbevisat eftersom det just har upprättats muntligen. Du som påstår att ett muntligt avtal föreligger bär bevisbördan för att så även är fallet. Lyckas du bevisa detta slutar det skriftliga avtalets rättsverkan att gälla, med andra ord så blir det ogiltigt.

Få hjälp av domstol att fastställa vem som äger hunden
Det råder onekligen oenighet om vem av er som äger hunden efter ert uppbrott. En hund är i juridisk mening att bedöma som lös egendom. Eftersom det råder oenighet om vem av er som äger hunden (och därigenom ska ha hand om den) så kan man väcka en fastställelsetalan vid en tingsrätt (13 kap. 2 § stycke 1 RB). Genom en fastställelsetalan fastställer domstolen ett rättsförhållande mellan parterna, dvs hur någonting är, vilket kan ske genom att t.ex. fastställa vem som har bättre rätt till en egendom.

Tar tingsrätten upp din fråga är det därefter upp till domstolen att avgöra vem som har äganderätt till hunden (fastställa ägandeskapet). Det blir därefter upp till dig och ditt ex att presentera bevis för era respektive påståenden som tingsrätten sedan kommer använda i sitt avgörande. Domstolen kommer inledningsvis sannolikt försöka få er att förlikas, dvs förmå er att lösa er tvist utan en huvudförhandling och dom. Kan du och ditt ex inte förlikas kommer frågan förmodligen tas upp vid en huvudförhandling istället.

En fastställelsetalan ska väckas genom att du skickar in en stämningsansökan till tingsrätten (13 kap. 4 § stycke 1 RB). Den domstol du ska väcka din talan vid är rätten i den ort där svaranden (ditt ex) har sitt hemvist, dvs på den ort där han har sin boplats (10 kap. 1 § stycke 1 RB). Stämningsansökan ska vara skriftlig (42 kap. 1 § RB).

Sammanfattning
För att svara på din fråga gällande hur du kan gå tillväga för att bli ensam ägare till hunden, är mitt tips i första hand att försöka få er muntliga överenskommelse nedskriven och undertecknad av er båda. Fungerar inte detta skulle jag råda dig att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten för att förmå domstolen att besluta i saken. Det är upp till dig och ditt ex att presentera relevant bevisning för er respektive sida, där det skriftliga ägarkontraktet från uppfödaren kan väga tungt just för att det är skriftligt. Att bevisa att ett muntligt avtal föreligger är dessvärre svårare. Det du kan använda som bevisning skulle kunna vara kvitton på utgifterna som hunden kostar dig i månaden. Dessa skulle kunna bevisa din starka inblandning och ditt alldagliga omhändertagande av hunden.

Det kan vara klurigt att skriva en stämningsansökan på egen hand då det finns ett antal punkter som måste finnas med i ansökan för att den ska ses som giltig (42 kap. 2 § RB). Jag skulle därför råda dig att ta juridisk hjälp om du känner att det är något du vill ta vidare till domstol. För att få hjälp med ditt ärende av någon av våra jurister kan du enklast kontakta oss på:

- Telefon: 08-533 300 04 (mån-fre kl 10-16)
- Mejl: info@lawline.se

Jag hoppas du fick svar på din fråga och får önska dig ett stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud LandevikRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”