Är en kopia av ett testamente giltigt?

2019-08-28 i Testamente
FRÅGA
Min farbror og faster har skrivit et testamentet ,dom bodde i Sverige, min faster var syster til min far, nu kan jag inte hitta orginalet, men bara kopian, jag er ustedt til enda arving, dom har inga slektningar i live, hur gjør jag for at kammarfonden skal godkjenne kopian?enligt dom så måste orginalen sendas inn,så står det på deras hemsida.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du undrar huruvida en kopia av testamentet kan vara giltigt och godtas i rätten. Regler om testamente finns i Ärvdabalken (1958:637)

Kopia av ett testamente

En kopia av ett testamente kan vara giltigt om originalhandlingen har uppfyllt de formkrav som finns för upprättande av testamente och det inte finns några skäl att anta att kopians innehåll inte skulle överensstämma med originalet. I rättspraxis har en fotokopia av ett testamente godtagits då det inte fanns anledning till misstanke om att kopian inte skulle överensstämma med originalet (NJA 1977 s 168).

Formkrav för upprättande av testamente

Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen (10 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Det är viktigt att två vittnen är närvarande när testatorn skriver under testamentet (eller vidkänner sin underskrift) för att testamentet ska vara giltigt. Vittnena ska bestyrka testamentet med sina underskrifter (10 kapitlet 2 § Ärvdabalken) samt vara informerade om att handlingen de bestyrker har egenskap av testamente, utan att nödvändigtvis känna till testamentets innehåll. Dessa formföreskrifter är praktiska anvisningar som sedan får betydelse för bevisningen vid en eventuell klandertalan.

Kan testamentet ogiltigförklaras?

Ett testamente kan anses vara ogiltigt på flera grunder. Arvingar som anser att testamentet är ogiltigt kan klandra detta genom att väcka en ogiltighetstalan. Talan måste väckas inom sex månader från det att arvingen blev delgiven testamentet, annars går rätten att klandra förlorad, (14 kapitlet 5 § Ärvdabalken).

Ett testamentes ogiltighetsgrunder

Om testatorn inte var behörig att förordna om sin kvarlåtenskap eller om testamentet inte är upprättat i enlighet med ovanstående krav kan testamentet ogiltigförklaras (13 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Likaså kan det ogiltigförklaras om någon annan av ogiltighetsgrunderna är uppfyllda, så som om testamentet upprättats under påverkan av en psykisk störning (13 kapitlet 2 § Ärvdabalken) eller vid situationer då någon, på ett otillbörligt sätt förmått testatorn att upprätta testamentet. Exempel på detta kan utgöras genom att svikligt förleda testatorn eller genom att utnyttja dennes oförstånd (13 kapitlet 3 § Ärvdabalken).

Det som kan bli problematiskt när man inte hittar originalhandlingen, är om det kan anses vara återkallat och därmed blir ogiltigt på denna grund (10 kapitlet 5 § Ärvdabalken). Om det är oklart huruvida testamentet försvunnit av misstag eller om testatorn avsiktligt förstört detta, är det upp till testamentstagaren att bevisa att testamentet inte ska anses återkallat.

Sammanfattning

I ditt fall är du enda arvtagare och ogiltighetsgrunderna ovan kommer därmed med stor sannolikhet inte att bli aktuella. Genom att bevisa att originalet kommit bort av misstag och att det inte var din farbror och fasters vilja att testamentet ska vara återkallat kan kopian bli giltig!

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Lovisa Stenbacka
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2479)
2020-05-25 Förskott på arv och testamentes ogiltighet med anledning av psykisk störning m.m.
2020-05-24 Har min bror rätt att testamentera allt han äger till mina tre döttrar?
2020-05-24 Vilka formkrav finns det vid upprättande av testamente?
2020-05-24 Vilka får vara med då ett testament öppnas?

Alla besvarade frågor (80231)