Är en generalfullmakt giltig vid demens?

2019-07-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,Jag har idag en generalfullmakt för min make som gäller alla de angelägenheter som vi anser behövs. I generalfullmakten har vi ett tillägg som lyder "även om jag av medicinska eller andra skäl inte är kontaktbar".Fungerar denna generalfullmakt även om min make blir dement? Det var tanken då vi upprättade fullmakten 2012. Förändras något med den nya lagen om framtidsfullmakt? Måste vi upprätta en framtidsfullmakt för att vara säkra på att fullmakten även är giltig vid demens?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En generalfullmakt är en typ av fullmakt som ger fullmäktigen (den som får fullmakten) befogenhet att göra allt det som fullmaktsgivaren har rätt att göra. Därför kallas generalfullmakten ofta en obegränsad fullmakt. Problemet som kan uppkomma med en generalfullmakt är att fullmäktige bara har rätt att göra det fullmaktsgivaren själv kan göra. Förlorar fullmaktsgivaren sin förmåga att ingå avtal på grund av t.ex. fysisk eller psykisk sjukdom förlorar även fullmäktige förmågan att göra det för fullmaktsgivarens räkning.

Framtidsfullmakten har inrättats för att lösa ovanstående problem. Den ger fullmäktige rätt att ingå avtal för fullmaktsgivarens räkning, trots att (och först när) vederbörande förlorat sin egna förmåga att göra det. Därför kan framtidsfullmakten ses som ett alternativ till en god man eller förvaltare (vilket inte generalfullmakten är). En framtidsfullmakt börjar gälla först när fullmaktsgivaren tappar sin förmåga att ingå avtal på grund av t.ex. sjukdom.

Det finns vissa krav för upprättande av en framtidsfullmakt, vilket regleras i lagen om framtidsfullmakt. För upprättande av en framtidsfullmakt krävs att fullmaktsgivaren fyllt 18 år (3 §), att den upprättas skriftligen och undertecknas i närvaro av två samtidiga vittnen som bekräftar den med sina underskrifter (4 §). Det ska vidare framgå av framtidsfullmakten att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller (5 §).

Sammanfattningsvis är den stora skillnaden att en generalfullmakt tappar sin verkan när fullmaktsgivaren inte längre kan ingå avtal på grund av t.ex. sjukdom. Framtidsfullmakten börjar istället gälla först när den tidpunkten infaller. Min rekommendation i ert fall, då ni vill ha fullmakt för att slippa god man i framtiden, är att ni upprättar en framtidsfullmakt istället för er nuvarande generalfullmakt. Jag kan varmt rekommendera att ni tittar på Lawlines avtalstjänst, i vilken ni kan upprätta en framtidsfullmakt till ett konkurrenskraftigt pris!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll