Är en "bilaga" till testamente juridiskt bindande?

2020-05-17 i Testamente
FRÅGA
Hej!Min syster har avlidit. Hon har inte skrivit något "vanligt" testamente men däremot en bilaga till testamente (min syster trodde att det gällde) som är bevittnat av två personer.I bilagan står det tydligt att jag hennes bror ska ärva allt. Är bilaga till testamente juridiskt bindande?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som att det inte föreligger något testamente alls och att din syster upprättat någon form av handling som hon förväntade sig kunde fungera som ett testamente.

Med tanke på din fråga kommer jag redogöra både för hur man upprättar ett giltigt testamente och redogöra för hur man gör ett tillägg till ett giltigt testamente, exempelvis genom en bilaga. Avslutningsvis redogör jag mycket kortfattat för den legala arvsordningen.

Din fråga regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vad är formkraven för ett testamente?

När man talar om formkrav inom juridiken handlar det om vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att en handling ska få rättsverkan, dvs få relevans i juridiska sammanhang (som till exempel ett arvskifte)

För testamenten gäller att handling är skriftlig och bevittnad av två personer samt undertecknad av samtliga vittnen och den som avser att testamentera bort egendom (10 kap. 1 § ÄB). Vittnena får inte heller själva vara testamentstagare eller vara make, sambo eller stå i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testator eller är dennes syskon (10 kap. 4 § första stycket ÄB). Det är alltså en relativt bred personkrets som inte kan vara vittnen.

Det finns inget krav på hur handlingen ska se ut eller att det ska finnas specifika formuleringar. Är den skriftlig, bevittnad och undertecknad samt att man kan utröna en vilja så får handlingen alltså verkan av ett testamente.

Det finns även en möjlighet till så kallat nödtestamente enligt 10 kap. 3 § ÄB. Det kan tolkas som ett undantag till det vi gått igenom ovan. Ett nödtestamente kan vara muntligt inför två vittnen eller egenhändigt skrivet och undertecknat. För att ett sådant testamente ska vara giltigt krävs att det upprättats under en livshotande sjukdom eller annat nödfall (ex inför en stundande livshotande händelse). Ett sådant testamente är endast giltigt i 3 månader efter att händelsen inträffade. Om den livshotande händelsen eller tillståndet upphört ska en vanlig testamentshandling upprättas.

Om ett testamente inte iakttar formkraven är det ogiltigt i sin helhet (13 kap. 1 § ÄB).

Hur gör man ett tillägg i ett befintligt testamente?

Ett tillägg kräver att man iakttar samma formkrav som ovan.

Vad händer om ett testamente är ogiltigt - den legala arvsordningen?

Således tillämpas den legala arvsordningen som framkommer av 2 kap. ÄB. Kortfattat kan man säga att det är makar, bröstarvingar och mor- och farföräldrar samt syskon som i första hand ärver och delar lika på arvet (2 kap. 1 och 2 § ÄB).

Det finns en hierarkis ordning inom den legala arvsordningen på det viset att makar ärver före bröstarvingar, och bröstarvingar före mor- och farföräldrar osv. Det följer av den s.k parentelprincipen. Ni som syskon ärver alltså först om det saknas efterlevande make, bröstarvingar eller mor- och farföräldrar. Den personkrets som ärver delar lika på arvet enligt likadelningsprincipen.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan det konstateras att om inte den handling som avses att tjäna som testamente följer formkraven är det ogiltigt och således ska istället arvet fördelas enligt den legala arvsordningen. För att svara på din fråga så är en "bilaga" till testamente inte juridisk bindande, förutsatt att den inte följer formkraven för testamente. Om det är så att handlingen fyller de formkraven som jag tagit upp ovan kan det tjäna som ett testamente

I och med att jag är osäker på de exakta omständigheterna i din fråga rekommenderar jag att du kontaktar någon av våra verksamma jurister för en grundligare bedömning. Det gör du genom att klicka på länken här: https://lawline.se/boka

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2683)
2020-11-30 Är ett testamente som saknar testators underskrift ogiltigt?
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (86819)