Är droger/alkohol en försvårande omständighet vid brott?

2020-03-03 i Påföljder
FRÅGA
Är det en försvårande omständighet om någon har använt droger/alkohol vid ett brott? Då tänker jag på andra brott än trafikbrott.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB).

Paragrafen om försvårande omständigheter vid brott finns i BrB 29 kap. 2 §. Där räknas följande omständigheter upp:

- Om den tilltalade avsett att brottet skulle få allvarligare följder än det faktiskt fått,

- Om den tilltalade visat stor hänsynslöshet,

- Om den tilltalade utnyttjat någon annans skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig,

- Om den tilltalade utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende,

- Om den tilltalade förmått någon annan att medverka till brottet genom tvång, svek eller missbruk av dennes ungdom, oförstånd eller beroende ställning,

- Om brotten utgjort ett led i en brottslighet som utövats i organiserad form eller systematiskt eller om brottet föregåtts av särskild planering,

- Om motivet har varit att kränka en person, folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet,

- Om brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett barn i dess förhållande till en närstående person, eller

- Om brottet begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående innehaft ett uppdrag som förtroendevald i stat, kommun, region, Sametinget eller Europaparlamentet.

Paragrafen nämner alltså inget om den tilltalade har använt droger eller alkohol vid brottet vilket innebär att det inte är försvårande omständigheter.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Opedal Eriksson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll