Är det olagligt att låna pengar av någon som är omedveten om det?

FRÅGA
Hej!Är det olagligt att låna pengar av sin mamma när hon själv inte är medveten om det? Hon är 90 år och bor på äldreboende, har alzheimers med allt vad det innebär. Jag har fullmakt på banken. Hon kan ju inte skriva under nånting. Är ensamt barn. Jag vet att hon skulle gladeligen ha lånat ut om hon varit fullt frisk.Med vänlig hälsning Tina
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga rör både förmögenhets- och straffrättsliga frågeställningar. Jag kommer följaktligen att dela upp svaret i dessa två olika frågor för att göra svaret så lättförståeligt som möjligt. Jag börjar med den förmögenhetsrättsliga delen.

Först och främst bör det nämnas att din mamma saknar rättshandlingsförmåga enligt lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Detta innebär att hon inte kan ingå avtal eller åta sig rättsliga förbindelser. För att avtal ska föreligga krävs anbud och accept om samstämmiga viljeförklaringar från båda parter. Att ''ingå låneavtal'' med din mamma när hon inte är medveten om det är således inte möjligt eftersom hon måste utge en viljeförklaring (i detta fall acceptera ditt anbud) om att låna dig pengar. I en sådan situation, där du tar pengar som tillhör din mamma med avsikt att senare ge tillbaka dem, finns alltså inget giltigt avtal. Med vanligt språkbruk kan man alltså säga att det rent avtalsrättsligt är ''olagligt'' att låna pengar av någon som inte är medveten om det eftersom det inte går att binda någon vid avtal på sådant sätt.

Vidare borde din mamma ha en god man i enlighet med 11 kap. 1 § föräldrabalken eftersom hon inte kan sörja för sin egna person på egen hand på grund av sjukdomen. Har hon inte det rekommenderar jag att ansöka om sådan hos tingsrätten. Har hon en god man kan frågor om att låna pengar av henne diskuteras med denne.

Gällande den straffrättsliga delen är ett aktuellt brott egenmäktigt förfarande enligt 8 kap. 8 § brottsbalken. Brottsrubriceringen blir inte stöld eftersom du tänkt låna pengarna, inte ta dem och sedan tillägna dig dem. Vidare är det osäkert om ett lån innebär ekonomisk skada, vilket är ett krav för att stöld ska föreligga. Lånade pengar kommer ju tillbaka till ägaren, oftast med ränta, och det är således osäkert om det föreligger någon direkt skada för ägaren.

Du har dock angett att du har fullmakt på banken. Detta innebär att du har en förtroendeställning för din mammas ekonomiska angelägenheter och andra brottsrubriceringar aktualiseras således. Att låna pengar som du har i din besittning (i din omedelbara kontroll) och sedan åsidosätta denna ställning är straffbelagt enligt 10 kap. 1 § (förskingring) alternativt 10 kap. 5 § brottsbalken (trolöshet mot huvudman). Dessa rubriceringar kräver, precis som stöld, däremot att förfarandet innebär skada för den förfelade. Som tidigare angetts är jag osäker på att en domstol skulle bedöma ett lån innebära ekonomisk skada, varför rubriceringen istället kan bli olovligt förfogande i enlighet med 10 kap. 4 § brottsbalken.

Även om det kan verka osäkert och förvirrande angående vilken rubriceringen brottet får står det alldeles klart att det inte är tillåtet och även brottsligt att förvärva pengar på det sätt du beskriver.

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att låna pengar av någon som inte är medveten om det inte är tillåtet varken förmögenhets- eller straffrättsligt och kan därför leda till ett fängelsestraff.

Hoppas att Du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (187)
2020-11-18 Pengar (kontanter) upphittat på gatan, skyldigheter?
2020-10-31 Vilket brott om någon överför pengar från företaget till sig själv?
2020-10-20 F.d pojkvän vägrar att lämna tillbaka saker, olovligt förfogande.
2020-09-15 Vad är mutbrott?

Alla besvarade frågor (86476)