Är det möjligt att villkora ett testamente och kan arvlåtaren fördela kvarlåtenskapen helt efter eget gottfinnande? Och vad gäller vid förskott på arv?

Jag har två fastigheter utöver mitt egna boende, en fritidsfastighet i Stockholms skärgård och en villa som jag hyr ut till ett av mina barn. Fritidsfastigheten har flera hus som kan användas fristående från varandra och mina barns familjer kan vistas där var och en eller tillsammans. I dag är båda barnen angelägna om att fritidsfastigheten finns i släktens ägo. Fritidsfastigheten är betydligt mer värd än villan. Vid mitt frånfälle är det naturligt att villan övertas av den som idag bor där och mitt andra barn övertar fritidsfastigheten. Vad jag vill undvika är att barnet med villan kan framtvinga en försäljning av fritidsfastigheten eftersom det andra barnet sannolikt inte omedelbart kan skaffa fram de pengar som behövs för att lösa ut barnet med villan.

Kan man genom några formuleringar i testamentet eller i ett separat upprättat avtal åstadkomma att barnet med villan under en avsevärd tid inte kan kräva hela sin del i arvsskiftet genom t.ex. rättigheter kopplade till fritidsfastigheten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Förutom ditt eget boende äger du två stycken fastigheter, en villa och en i Stockholms skärgård belägen fritidsfastighet på vilken det står flertalet hus. Den senare fastigheten är såvitt jag förstår både större och mer värd än villan. Huruvida ditt eget boende utgörs av ytterligare en fastighet eller är en bostadsrätt förtäljer dock inte din ärendebeskrivning. Men i den fortsatta framställningen kommer jag att utgå ifrån att du förfogar över åtminstone tre fastigheter alternativt två sådana jämte en av dig helägd bostadsrätt. Du har två bröstarvingar (barn) och den ifrågavarande villan disponeras i dagsläget utav ett av barnen på grundval av ett ingånget hyresavtal. Din avsikt är att barnet som nyttjar villan ska få behålla denna efter ditt frånfälle medan det andra barnet då ska tillskiftas fritidsfastigheten. Givet de båda objektens olika marknadsvärden undrar du nu om det är möjligt att på något sätt förhindra att barnet med villan i framtiden framtvingar en avyttring av fritidsfastigheten i samband med eller kort efter arvsskiftet. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende är;

Ärvdabalken (ÄB).

Det förtjänas i sammanhanget att sägas att den här utredningen, mot bakgrund av avsaknaden av relevant kunskap om det totala värdet på kvarlåtenskapen (din förmögenhetsställning), kommer att bli något generell till sin karaktär. Det torde finnas flertalet tänkbara alternativ, men för att på ett adekvat sätt kunna redogöra för samtliga fordras som sagt viss kunskap om exempelvis storleken på fritidsfastighetens andel i förhållande till din totala tillgångsmassa. En mer ingående diskussion härvidlag kommer dock att kunna föras under den personliga telefonrådgivning som du också har beställt, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Nedan kommer jag endast att presentera ett tänkbart förslag.

Några inledande hållpunkter

Inledningsvis kan det konstateras att det korta svaret på din faktiska fråga lyder: Ja, det går att skönsmässigt villkora ett testamente, vilket går att utläsa av 11 kap. 1 § ÄB. Testamentet ska ge uttryck för testators (din) yttersta vilja. I egenskap av testator kan du således i stor utsträckning godtyckligt stipulera eventuella villkor gällande din kvarlåtenskap och den enda begränsning som i princip kan aktualiseras är det så kallad laglottsskyddet. Bröstarvingar kan nästintill aldrig berövas rätten till sin laglott, vilken utgör halva arvslotten, alltså hälften av det arv barnet skulle ha erhållit om det inte hade existerat ett testamente till förmån för någon annan, 7 kap. 1 § ÄB. Skulle ditt testamente genom ett eller flera intagna förbehåll kränka laglottsskyddet kan en jämkning påkallas av den förfördelade bröstarvingen genom en så kallad klandertalan vid allmän domstol, 7 kap. 3 § ÄB.

I den information som du har delgett oss beskriver du en önskan om att kunna åstadkomma ett upplägg i vilket barnet med villan "under en avsevärd tid inte ska kunna kräva sin del i arvsskiftet genom till exempel rättigheter kopplade till fritidsfastigheten". Det nu sagda bereder dock vissa tolkningssvårigheter, framförallt beträffande begreppet "avsevärd tid" och vad som åsyftas med just detta. Återigen måste betonas att det inte går att bortse ifrån laglottsskyddet. Däremot är det naturligtvis möjligt att skevt fördela ett arv efter eget gottfinnande så länge samtliga bröstarvingars rätt till sina respektive laglotter respekteras. Men för att kunna avgöra detta krävs naturligtvis vissa beräkningar och huruvida en sådan avsikt verkligen är förhanden eller om utgångspunkten är en likabehandling är för mig ovisst.

Hur skulle ett möjligt tillvägagångssätt kunna se ut?

En möjlig väg att gå för dig som arvlåtare och för att kunna avskära barnet med villan den äganderättsliga rådigheten över den aktuella fritidsfastigheten kan vara att skänka fastigheten i gåva (som ett förskott på arv) alternativt genomföra en riktad underprisförsäljning till det andra barnet medan du fortfarande är livet. Därmed kan också risken för framtida friktion syskonen emellan eventuellt reduceras avsevärt eller till och med helt elimineras om endast ett av barnen redan nu skulle bli lagfaren ägare. Jämte detta kan (ska) naturligtvis ett eller flera nyttjanderättsavtal träffas vilka då kan möjliggöra ett fortsatt begagnande av fritidsfastigheten för dig och barnet med villan trots att det andra barnet i ett sådant läge formellt skulle uppträda som fastighetsägare. Det ovan anförda förutsätter naturligtvis att villan i förening med ditt nuvarande boende och eventuell annan egendom uppgår till ett värde som motsvarar marknadsvärdet på fritidsfastigheten (om avsikten är en få till en likafördelning av din kvarlåtenskap vill säga). Om du under din livstid ger en bröstarvinge en gåva presumeras (antas) denna utgöra ett förskott på arv eftersom utgångspunkten inom arvsrätten är likabehandling, vilket innebär att bröstarvingarna tar lika lott i arvlåtarens kvarlåtenskap, 2 kap. 1 § 2 st. och 6 kap. 1 § ÄB. Detta är dock möjligt att undvika genom att du som arvlåtare skriver att gåvan inte ska betraktas som ett förskott på arv. Utöver gåvor riktade till bröstarvingar kan även olika typer av överlåtelser med benefika inslag såsom försäljning till underpris utgöra förskott på arv och således betraktas som gåva. Det förutsätter dock att överlåtelsen sker mellan arvlåtaren och dennes bröstarvinge annars måste detta särskilt anges, vilket stadgas i 6 kap. 1 § ÄB.

Beräkningen av arvslotterna, vad gäller? Och vilket värde motsvarar förskottet?

De arvsrättsliga reglerna syftar i mångt och mycket till att åstadkomma rättvisa mellan arvingarna varför gåvor som arvlåtaren överlämnat under sin livstid kan komma att avräknas vid arvskiftet. Vid förskott på arv ska värdet på den aktuella gåvan (fritidsfastigheten) adderas till det värde som den totala kvarlåtenskapen uppgår till innan fördelning mellan bröstarvingarna äger rum. Vid försäljning av egendom till underpris utgör skillnaden mellan marknadsvärde och köpeskilling gåvobeloppets storlek (värde). Men märk väl att det är marknadsvärdet vid tidpunkten för gåvans överlämnade minus eventuell köpeskilling som ligger till grund för beräkningen och därför ska adderas till kvarlåtenskapen och sedermera avräknas från den ena arvslotten, alltså gåvomottagarens arvslott och förevarande fall det barnet som eventuellt får köpa fritidsfastigheten. Det innebär således att en senare tillkommen värdestegring tillfaller den bröstarvinge som från början erhållit gåvan, vilket framgår av 6 kap. 3 § ÄB. I det här sammanhanget bör även nämnas att de allmänna gåvokriterierna måste vara uppfyllda för att ovanstående ska anses utgöra en giltig gåva och därmed ett förskott på arv. Dessa bygger på frivillighet hos givaren (du), en konstaterad gåvoavsikt hos densamme och en genomförd förmögenhetsöverföring. Härutöver måste ersättningen vid ett fastighetsförvärv understiga taxeringsvärdet alternativt marknadsvärdet om detta skulle understiga taxeringsvärdet för att det ska röra sig om en gåva och likaledes ett förskott på arv.

Ett enkelt exempel med fiktiva belopp får illustrera det ovan anförda.

Du avlider och efterlämnar barnen C och D. Här utgår vi ifrån att en eventuell partner inte längre är livet varför makes arvsrätt inte är aktuell på grund av äktenskapsskillnad eller dödsfall. Samtliga gåvokriterier presumeras också vara uppfyllda. Kvarlåtenskapen efter dig uppgår för enkelhetens skull till 3 000 000 kr. Tio år före ditt frånfälle har du genom en underprisförsäljning sålt din fritidsfastighet för 1 000 000 kr till C, vilket motsvarar 50 % av marknadsvärdet och understiger därmed taxeringsvärdet (vilket är 75 % av marknadsvärdet). Transaktionen är därför att betrakta som en gåva och ett förskott på arv till ett värde av 1 000 000 kr och läggs därför till kvarlåtenskapen enligt 6 kap. 5 § ÄB.

Behållningen anses då ligga på 3 000 000 kr + 1 000 000 kr = 4 000 000 kr. Denna delas lika mellan C och D och ger vardera arvslott ett värde om 2 000 000 kr. Men eftersom C genom förvärvet av sommarfastigheten redan har "fått" 1 000 000 kr minskas dennes lott med motsvarande. C får alltså 1 000 000 kr medan D får 2 000 000 kr.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Jag vill dock ännu en gång betona att ovanstående är avhängigt att vissa beräkningar görs och dessa bygger i sin tur på ingående kännedom om dina egendomsförhållanden. Det nu sagda syftar givetvis till att säkerställa att laglottsskyddet i alla lägen upprätthålls. Förutom testamente nämner du i din ärendebeskrivning separata avtal och visst är detta möjligt. Exempelvis skulle ett löpande skuldebrev med en tydlig amorteringsplan baserat på ett belopp som motsvarar den del av arvet som barnet med villan inte kan få ut direkt kunna fungera som ett tänkbart alternativ. Men för att den här utredningen inte ska bli alltför omfattande och svåröverskådlig väljer jag att utveckla detta och andra möjliga alternativ under vårt kommande telefonsamtal.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig redan idag torsdag den 3/9 kl 18.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning