Är det möjligt att överklaga en kommunal gymnasieskolas anställningsbeslut?

2019-12-19 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej, Jag har en fråga angående överklagande av ett kommunalt anställningsbeslut för en tjänst på ett idrottsgymnasium som specialidrottslärare och handbollsinstruktör. Ett beslut som jag anser felaktigt. I jobbannonsen hänvisar arbetsgivaren tydligt till att det krävs utbildning inom Svenska handbollsförbundet och en pedagogisk utbildning. Den person som anställs har ingen utbildning och saknar pedagogisk utbildning. Finns det något jag kan göra för att överklaga detta beslut? Jätte tacksam för svar,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Krav på att anställningen ska baseras på sakliga grunder såsom skicklighet och förtjänst finns inte i kommunala verksamheter:

Enligt lagen (1994:216) om offentlig anställning och anställningsförordningen (1994:373) finns det bestämmelser om krav på att en myndighet vid anställning ska fästa avseende enbart på sakliga grunder såsom skicklighet och förtjänst. Enligt motiven till lagen menas det med skicklighet att lämplighet för anställningen ses mot bakgrund av erfarenhet och utbildning. Dessvärre framgår det av 1 § lagen om offentlig anställning och 1 § anställningsförordningen att bestämmelserna gäller hos myndigheterna under regeringen, dvs. statliga myndigheter.

För kommunala anställningar gäller istället lagen (1982:80) om anställningsskydd. I den lagen finns det inte någon motsvarighet till det som sägs i ovanstående bestämmelser. Arbetsgivaren har i regel en fri anställningsrätt, såvida det inte finns särskilda begränsningar i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567). Värt att nämna är att kommuner i sin verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta opartiskhet och saklighet, vilket framgår av regeringsformen 1 kap. 9 §.

Vad säger skollagen?

I 2 kap. 20-22 §§ skollagen finns det regler om anställning av lärare och förskollärare, men inget nämns om att speciella krav ska ställas i jobbansökan. Bestämmelserna tar upp bl.a. anställningens längd beroende på om arbetstagaren har en legitimation eller inte. 2 kap. 20 § skollagen beskriver exempelvis att endast den som har legitimation får anställas som lärare i skolväsendet utan tidsbegränsning. Den som inte har lärarlegitimation får anställas som lärare utan tidsbegränsning, om han eller hon ska undervisa i modersmål eller i ett yrkesämne i gymnasieskolan. Detta gäller endast ifall det skulle sakna sökanden utan legitimation, att den sökande har tillräcklig kompetens eller att det finns skäl att anta att den sökande är lämplig att bedriva sådan undervisning.

I 28 kap. skollagen finns bestämmelser om överklagande och i kapitlet finns det ingen paragraf som nämner överklagande av anställningsbeslut. Enligt 28 kap. 18 § skollagen får övriga beslut, dvs. allt som inte nämnts i kapitlet, endast överklagas ifall det är möjligt enligt en laglighetsprövning enligt 13 kap. kommunallagen (2017:725). Skollagen gäller före överklagandereglerna i förvaltningslagen (2017:900), eftersom skollagen säger annat än förvaltningslagen i det här fallet, 4 § förvaltningslagen.

Kan beslutet överklagas genom en laglighetsprövning?

En laglighetsprövning innebär att förvaltningsrätten prövar ifall beslutet är lagstridigt eller inte. Ett beslut kan undanröjas ifall det skulle vara lagstridigt (t.ex. att kommunen inte iakttagit saklighet och opartiskhet). I 13 kap. 2 § kommunallagen finns en fullständig uppräkning på vilka beslut som får överklagas. De kommunala beslut som får överklagas är bl.a. kommunfullmäktiges, komunalförbundens, kommunalnämndernas eller förbundsstyrelsens.

Eftersom skolväsendet är en kommunal myndighet och det inte är den kommunala nämnden som beslutat om anställningen, torde inte beslutet vara överklagbart. En kommunal nämnd består nämligen av förtroendevalda som utsetts av kommunfullmäktige och dessa förtroendevalda beslutar om "övergripande" utbildningsfrågor. Däremot kan du alltid begära ut ansökningshandlingarna för att närmare undersöka beslutet, eftersom var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. Detta såvida det inte finns någon sekretessbestämmelse som är aktuell.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Franco Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (514)
2020-03-30 Kan man som enskild kräva att en myndighet avgör ett ärende?
2020-03-30 Kommunens ekonomiska ansvar?
2020-03-30 Kan man få försörjningsbidrag när man är arbetslös?
2020-03-25 Byte av handläggare?

Alla besvarade frågor (78496)