Är det diskriminerande att bli nekad medlemskap i en ideell förening om man är dömd för ett brott?

2017-10-08 i Föreningar
FRÅGA
Hej! En person dömd för barnpornografi har sökt medlemsskap i en ideell idrottsförening som bland annat bedriver en stor ungdomsverksamhet. Huruvida är det att betrakta som diskriminerande att neka den sökande medlemsskap? Det saknas stöd i stadgarna kring hur detta ska hanteras.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättslig utgångspunkt

Det finns ingen speciell lag som hanterar ideella föreningar, vilket innebär att verksamheten i föreningen i första hand regleras via stadgarna. Utöver stadgarna kan man se till tidigare fall då man nekat något inträde i föreningen för vägledning. Om inte frågan regleras i stadgarna, som i ert fall, eller intern praxis kan man se till Högsta domstolens praxis på området.

Utgångspunkten är att det är den ideella föreningen som i första hand avgör vem som får vara med i föreningen. Det föreligger alltså ingen allmän rätt att bli medlem. Högsta domstolen har emellertid kommit fram till att rätt till medlemskap ändå kan föreligga om medlemskapet är av stor betydelse för den sökandes försörjning (se NJA 1948 s 513). Eftersom det i ert fall gäller en ideell idrottsförening har jag svårt att se att medlemskapet skulle anses ha betydelse för den sökandes försörjning.

Diskriminering?

För att svara på frågan ifall det kan anses utgöra diskriminering om ni skulle neka personen medlemskap får man se till diskrimineringslagen för vägledning. För att den som ansöker om medlemskapet ska kunna hävda att diskriminering har skett krävs det att beslutet om nekat medlemskap baseras på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning (1 kap 5 § diskrimineringslagen). Det är dessa grunder som skyddas av lagen och ett beslut att neka medlemskap får inte baseras på någon av dessa grunder. Eftersom ni vill neka medlemskapet på grund av personens brottsliga förflutna ser jag inga problem med att ni nekar personen medlemskap. Detta eftersom det inte anses vara diskriminering att bli nekad medlemskap på grund av sitt brottsliga förflutna.

Sammanfattningsvis kan ni alltså neka personen medlemskap i er idrottsförening utan rättsliga konsekvenser.

Med vänliga hälsningar,

Simon Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (543)
2021-11-29 Fråga om tolkning av fråga på medlemsmöte
2021-11-28 Styrelsens lydnadsplikt i samfällighetsföreningar
2021-11-22 Finns ett personligt betalningsansvar för ideella föreningar?
2021-11-12 Mötesordförande på årsmötet och stadgarna i ideell förening

Alla besvarade frågor (97406)