Är det brottsligt att regelbundet och under lång tid fråga en dement person om pengar?

Kan det, juridiskt sett, ses som "ekonomiskt utnyttjande av annan i beroendeställning" att tillfråga dement person efter gåvor, i form av pengar, till födelsedagar, julaftnar, konfirmationer och examensdagar,till de egna fyra barnen och ibland även till föräldrarna, under tretton års tid, men själv aldrig en enda gång ge gåva tillbaka? Summan torde totalt uppgå till mellan femtio och sextio tusen. Andra exempel på, vad jag ser som övergrepp eller utnyttjande, finns också.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Utifrån din ärendebeskrivning har jag lite svårt att avgöra hur formuleringen "att tillfråga dement person" ska tolkas, det vill säga om det har rört sig om lösa förfrågningar, faktiska försök eller i själva verket fullbordade överlåtelser av likvida medel. Men eftersom du samtidigt uppger att överföringarnas totala värde uppgår till ungefär 50-60 tkr misstänker jag att det handlar om genomförda transfereringar. Det sistnämnda kommer i vart fall att bli utgångspunkten för den fortsatta framställningen. Du undrar nu om detta kan betraktas som ett "ekonomiskt utnyttjande av annan i beroendeställning", vilket jag uppfattar som att du önskar att få veta huruvida det är något brott begånget här. Glädjande är också att du har beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge någorlunda träffsäkra svar. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Brottsbalken (BrB).

Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).

Eftersom jag inte vet exakt vad som har hänt under de tretton år som har förflutit kommer den här utredningen, i avvaktan på vårt kommande telefonsamtal, att bli ganska så generell till sin karaktär. Men det som torde ligga närmast till hands är brottet ocker och i brottsbalken sägs att den som vid avtal eller någon annan rättshandling (exempelvis vid givande av gåva) utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att bereda sig förmån som står i uppenbart missförhållande till motprestationen eller för vilken motprestation inte ska lämnas döms för ocker, vilket är ett brott som kan leda till böter eller fängelse i upp till två år (9 kap. 5 § 1 st. BrB). För att gärningsmannen vid benefika rättshandlingar (rättshandlingar utan krav på motprestation) ska anses ha använt sig av någon annans underläge eller svaghet behöver denne otillbörligt ha betingat sig en förmån genom att på något sätt ha förmått eller påverkat offret att vidta rättshandlingen (i det här fallet de ifrågavarande gåvorna). Med trångmål menas en omständighet som gör att offert har svårare att stå emot påtryckningar och i första hand avses i lagtexten ekonomiska trångmål. Begreppet oförstånd motsvarar i det här sammanhanget bristande omdömesförmåga, men märk väl att ren okunnighet sällan kan åberopas som någon legitim grund för tillämpningen av ockerparagrafen. Lättsinne likställs med ekonomiskt lättsinne och skolboksexemplet på beroendeställning är den som kan råda mellan en arbetsgivare och en arbetstagare inom ramen för ett anställningsförhållande. Givet din ärendebeskrivning bör det också noteras att bara för att gärningsmannen eventuellt skulle betinga sig en förmån åt någon annan person undkommer denne inte straffansvar (23 kap. 7 § BrB).

För fullbordat brott krävs att samtliga gärningsrekvisit (brottsrekvisit) i den aktuella straffbestämmelsen är uppfyllda, annars kan aldrig ett brott anses vara förövat. Utöver kravet på den här så kallade brottsbeskrivningsenligheten, det vill säga att gärningsmannens handlande överensstämmer med (täcker) alla brottsrekvisit, måste han eller hon ha begått gärningen uppsåtligen (avsiktligen) och denne ska ha uppsåt till alla rekvisit i 9 kap. 5 § BrB. Ocker är nämligen ett uppsåtligt brott varför detta inte kan begås genom oaktsamhet (vårdslöshet). Oaktsamhet leder alltså inte till något straffrättsligt ansvar i den här typen av ärenden. Det kan även vara värt att nämna att ocker är kriminaliserat både på försöks- och förberedelsestadiet varför den eller de personer som är föremål för ditt ärende kan ha gjort sig skyldiga till brott trots att ett eller flera sådana aldrig har kommit till fullbordan (9 kap. 11 § 1 st. och 23 kap. 1-2 §§ BrB). Men eftersom vi pratar om ett tidsspann på 13 år bör det uppmärksamma att vissa gärningar kan vara preskriberade, vilket i så fall omöjliggör ett väckande av åtal. Påföljd får nämligen inte ådömas den som är misstänkt men inte har häktats eller erhållit del av åtal inom fem år om det på brottet inte kan följa ett svårare straff än fängelse i två år (35 kap. 1 § 1 st. 2 p. BrB). Och för ocker är som sagt det högst föreskrivna straffet just fängelse i två år. Slutligen ska det likaledes tilläggas att gärningsmannen kan komma att bli skyldig att utge skadestånd i samband med brottmålsprocessen. Det är även fullt möjligt att driva det här på rent civilrättslig grund (utan att blanda in polis och åklagare) och då väcka en så kallad fullgörelsetalan i en domstol (i en tingsrätt som första instans) och sedan inom ramen för en sådan talan yrka ett skadestånd motsvarande de försnillade beloppen (jfr 31 § AvtL).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering av ärendet bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på fredag den 26/2 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”