Är de bedrägeri att måla om figurer och sälja på nätet?

FRÅGA
Hej jag undrar om det är en förfalskning eller annat olagligt om man målar om en Tuffa Viktor figur. Dom är olika värda allt från 200 till 1500 kr. Jag köpt nu två st figurer på Tradera , Står inget om att dom är om målade . Men det ser man direkt att dom är när man får dom. Jag vill ju ha originalet av den klubb jag håller på.Den här personen köper de billigaste på Tradera målar om dom till de dyraste. Är det lagligt ? Jag känner mig jätte lurad, speciellt när man ser den varit målad i Sverige dress och har IFK nu. Pris skillnad ca 1000 till 1200 kr. Tack för svar på förhand .MVH Christian .
SVAR

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas att jag kan hjälpa dig besvara din fråga.

Jag kan här se det i två delar. Den första är om de som säljaren har gjort är brottsligt, d.v.s om de utgör något brott. De brottet som jag kommer undersöka är bedrägeri, 9 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Den andra frågan man kan ställa sig är om du kan ställa några köprättsliga krav, d.v.s om du har rätt att t.ex häva köpet eller få ersättning. Jag kommer att besvara dessa två frågor var för sig.

Är det bedrägeri? 9 kap. 1 § BrB

Bedrägeri är när någon vilseleder någon annan så att denna personen gör något vilket innebär en skada för den som blir vilseledd och en vinning för den vilseledande. I detta fallet så har vi då frågan om du kan ansetts ha blivit vilseledd på ett otillåtet sätt. Vad du anger så hade du inte köpt figuren för det priset om du vetat att de inte var från klubben, du har alltså blivit vilseledd till köpet. Frågan blir då om de är på ett otillåtet vilseledande. De brukar i den rättsliga litteraturen ibland sägas att du ska ha vilseletts på ett gärnings culpöst sätt. D.v.s att säljaren ska ha tagit en otillåten risk när han annonserade på det viset som han gjorde.

Ett vilseledande kan vara att man inducerar något genom sitt agerande. Ett exempel är att om B säger till A att han fick ett barn, då inducerar han att inte fick tvillingar. Han har inte uttryckligen sagt det, men de är framgår av sammanhanget. Ett annat exempel är om den som bedriver en antikaffär ställer ut en tavla som ser antik ut och sätter priset så som om den vore från medeltiden, utan att skriva att den är det. Då inducerar han att den är från medeltiden.

Jag har ingen exakt inblick i marknaden för tuffa viktor figurer. Men med beaktande på att de är en prisskillnad på runt 500 % så tycker jag mycket talar för att priset i sig indikerar att de är en äkta vara. De är dock inom affärstransaktioner tillåtet att t.ex ljuga om vad man betalade för en vara eller att överdrivet lovprisa den i reklam, NJA 2016 s. 39. Först när detta är "ett klart överskridande av den gräns som enligt gängse uppfattning anses vara rimlig för en viss förhandlingssituation kan det komma i fråga att utkräva ansvar" NJA 2016 s. 39.

Den stora skillnaden i priset och att de får anses röra sig om två distinkt skilda marknader för den produkten du fick och den du ville ha talar för att de är ett otillåtet vilseledande. I motsatt riktning talar att säljaren inte sagt något distinkt om att han inte målat den själv samt att den säljs på tradera. Att han inte har sagt att den är äkta får anses tala starkt för att de inte är bedrägeri. Men de faktum att de är en sådan markant prisskillnad anser jag medföra att de är otillåtet.

Eftersom tron att de är äkta varan har fått dig att göra ett köp som du inte skulle gjort annars, samt att du har fått något som inte är värt de du betalade, så har du lidit en skada och han en vinst. De objektiva kraven kan därmed (se ovan) anses vara uppfyllda, 9 kap. 1 § BrB.

Den andra sidan är att de ska vara uppsåtligt, 1 kap 2§ BrB. Han som sålde måste uppsåtligen vilselett dig. D.v.s att han förstod att du handlade i tron att de var "äkta" figurer. Han ska haft insikten i att hans marknadsföring skulle medföra att köparen köpte i tron att de var en "äkta figur".

Detta är svårt för mig att uttala mig i om det är fallet. Men då värdeskillnaden är så stor så talar det för att han haft insikt i att så var fallet och därmed agerat uppsåtligt. En relevant jämförelse som kan ligga till grund för denna bedömning är hur hans annons såg ut i jämförelse med andra äkta- och fejk-varor. De behöver dock inte vara uppsåtligt om t.ex han anser att sitt arbete är värt den prisskillnaden och därmed inte uppsåtligen vilseledde någon.

De finns därmed inte tillräckligt med information för att avgöra frågan. Men de kan mycket väl vara bedrägeri, 9 kap. 1§ BrB.

Den Köprättsliga aspekten

Det först vi måste avgöra hur utbredd säljarens verksamhet är. Är han att betrakta som en näringsidkare eller som en privatperson? För att man ska vara en näringsidkare så krävs att de ska vara i samband med egna näringsverksamheten, 1§ konsumentköplagen (KKL).

Näringsverksamhet kan översättas ungefär med verksamhet av ekonomisk natur och av sådan karaktär att den är att anse som yrkesmässig, Prop 2001/02:134 s. 81. Med beaktande av den mindre marknad som de gäller och att de enskilda figurerna inte har ett så stort värde samt att de säljs på tradera så anser jag att mycket tyder på att de inte är att betrakta näringsverksamhet. Jag anser att säljaren troligtvis inte når upp till de krav på att den ska vara yrkesmässig, jfr NJA 2018 s. 866 p. 8.

Att han inte sålde figurerna som en näringsidkare medför att de är köplagen (KöpL) och inte konsumentköplagen som gäller, 1 § KöpL. Frågan blir här om de är fel på varan. Fel föreligger bl.a om varan inte stämmer överens med vad som följer av avtalet vad de gäller ex. kvalitet och art,17 § KöpL. Den ska mer preciserat stämma överens med den beskrivningen som säljaren har lämnat, 17 § 3p KöpL. Om fel kan generellt sägas de blir en fråga om den avvek från vad du hade fog att förvänta dig, 17 § 2 st KöpL.

Vid bedömningen av vad du hade fog att förvänta dig så har vi en skillnad mellan om de vore att betrakta som ett konsumentköp eller inte. HD har nämligen i ett rättsfall sagt att de var fel på varan när en segelbåt, som inte hade hävdats vara från Sverige, var från Polen. Detta p.g.a att säljaren i konsument köpet borde informerat om att båten var den första versionen som inte var från Sverige. Detta även fast det inte påverkade kvaliteten, NJA 2001 s. 155. En sådan upplysningsplikt finns inte i köplagen, jfr 16 § KKL och 17§ KöpL. Detta blir inte exakt applicerbart på ditt fall då din figur verkar ha en sämre kvalitet än du trodde men kan ändå påverka säljarens plikt att informera dig om vissa saker. Vilket skulle kunna tolkas innefatta att informera om hur den producerats.

Vad du har fog att förvänta dig blir mycket av samma diskussion som fördes ovan av vad som induceras genom köpet. Är de tydligt att figuren har en bristande kvalitet och inte är vad som utlovades av annonsen så finns ett fel. De höga priset och att du enkelt kan märka att den är målad pekar på detta. I samma riktning talar att "äkta" varor har ett högre värde. I bedömning ska dock som sagts i ovan beaktas att de är ett inte är ett konsumentköp och att de har skett på tradera.

Är det ett fel så kan du kräva vissa åtgärder ifall du reklamerar i tid, d.v.s inom en skälig tid från när du borde upptäckt felet vilket är när du fick varan, 32§ KöpL. Du har nämligen en viss undersökningsplikt av varorna efter du fick dem, vilket torde inkludera att genomföra en visuell besiktning av figuren i detta fallet som upptäcker felet, 31 § KöpL.

De finns ingen undersökningsplikt innan köpet om inte säljaren har bett om det eller du hade möjlighet att företa en sådan, 20 § KöpL. Man får inte hävda att något är ett fel som man måste antas vetat om vid köpet. Med den information som du har gett finns inget skäl att säga att du borde vetat om felet.

Ifall de är att betrakta som ett fel, och du reklamerat i tid, så har du rätt att kräva att personen avhjälper felet. De verkar dock som att de inte är möjligt. Han kan inte måla den till en "äkta" vidare verkar en omleverans svår, jfr 34§ KöpL. De aktuella i frågan blir nog istället ett prisavdrag, där du får ersättning för prisskillnaden på vad de var värd och vad du betala. Beakta docka att han torde ha rätt till viss ersättning för de arbete han lagt ned på den, 37, 38 § KöpL.

De finns även viss möjlighet att du får häva avtalet, 39 § KöpL. Denna möjlighet kopplas återigen till vad de faktiska värdet av saken var. Felet får anses vara en väsentligt fel för dig, frågan blir då om säljaren borde insett detta faktum. Är så fallet har du rätt att häva köpet.

Sammanfattning

Jag har försökt visa på vad som kan gälla i fallet. Jag kan tyvärr inte ge ett mer exakt svar eftersom jag inte vet mer om omständigheterna. Jag hoppas dock att detta har gett dig en viss förståelse om vad som gäller på området. De som jag har sagt är att de beroende på hur tydlig annonsen var och vad som säljaren visste om, vad de egentligen var värda, och hur bra gjorda de var, kan vara bedrägeri. Vidare har jag sagt att med beaktande av liknande faktorer kan de vara ett fel i varan som ger dig rätt att kräva prisavdrag eller häva köpet.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (387)
2020-09-16 Lurad på pengar via Instagram
2020-09-12 Är det olagligt att automatiskt spela om låtar på Spotify för att tjäna pengar?
2020-09-05 Utsatt för bedrägeri - möjligheten att få tillbaka pengar
2020-09-01 Är det brottsligt att sälja någon annans saker?

Alla besvarade frågor (84259)