Ansvarsfrihet och skadestånd

2019-02-11 i Föreningar
FRÅGA
Hej,Jag såg tidigare att ansvarsfrihet i en ideell styrelse kan (eller ska?) beviljas enskilt för varje styrelsemedlem. I den förening som jag granskar står fastställt i stadgarna att hela styrelsen är ansvarig. Hur gör jag då i fråga om en ansvarsfrihet där jag anser att en person undanhållit information och även fattat egna beslut utöver sin befogenhet utan att övriga styrelsemedlemmar haft möjlighet att påverka?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Mitt svar är något utförligare än ditt svar egentligen kräver, för att det ska vara behjälpligt även för personer med liknande, men inte precis samma, frågor.

Jag tolkar det som att din fråga rör en ideell förening. Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar, utan de regleras av analogier från lagen om ekonomiska föreningar (LEF), praxis, doktrin och i viss mån analogier från andra lagar än LEF.

Det är mig veterligen vanligt att, såsom föreskrivits i era stadgar, ansvarsfriheten beviljas för styrelsen i dess helhet, även om det inte finns något hinder mot att bevilja vissa ledamöter ansvarsfrihet och andra inte. Det är viktigt att hålla isär ansvarsfrihet och skadeståndsansvar. Ansvarsfrihet innebär inte ett skadeståndsansvar, utan endast att föreningen har ett år på sig att väcka en skadeståndstalan mot styrelsen (18 kap 9 § handelsbalken). Beviljas ansvarsfrihet, har möjligheten att utkräva skadestånd i regel försuttits, även om ett krav på skadeståndsansvar hade varit befogat.

För att kunna väcka talan om skadestånd, måste minst en tiondel av de röstberättigade på föreningsstämman rösta mot ansvarsfrihet, alternativt rösta för ett förslag om skadeståndsansvar (21 kap 6 § LEF). Skadeståndet kan avse sådan skada som styrelseledamoten uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat föreningen, när personen utfört sitt uppdrag. Det kan också avse sådan skada som personen tillfogat en medlem eller någon annan genom en överträdelse av LEF (vad gäller ideella föreningar i de delar LEF är tillämplig), stadgarna eller årsredovisningslagen (21 kap 1 § LEF).

Kom ihåg att det inte är tillräckligt för skadeståndsansvar att ledamoten varit olämplig som styrelseledamot eller överträtt sin befogenhet, utan att det också måste ha uppstått en ekonomisk skada. Tycker du att ledamoten är olämplig i styrelsen, bör du verka för att hen inte ingår i den nya styrelsen. Att hen inte beviljas ansvarsfrihet eller att ni väcker en skadeståndstalan är i sig inget hinder för att välja in personen i styrelsen på nytt. Det är dock nödvändigt att under föreningsstämman utreda skadeståndsfrågan så nogsamt som möjlig, och ålägga styrelsen att driva en skadeståndstalan. Eftersom nästa föreningsstämma är ett år senare, i samband med preskriptionen av möjligheten att väcka skadeståndstalan mot ledamoten, är det nödvändigt att föreningsstämman tydligt ålägger styrelsen uppgiften redan när ansvarsfriheten nekas.

Vänligen,

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (347)
2019-05-08 Hur klandrar man beslut i en samfällighetsförening
2019-05-06 Klander av stämmobeslut
2019-04-28 Får man vara både styrelseordförande och revisor i en bostadsrättsförening?
2019-04-27 Måste ett biträde närvara fysiskt vid en föreningsstämma?

Alla besvarade frågor (69294)