Ändring av stadgar i bostadsrättsförening

Föreningens stadgar kan ändras om samtliga röstberättigade är ense om det. Beslutet är även giltigt om det fattas av två på varandra följande föreningsstämmor. Den första stämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de angivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordförande biträder. På den andra stämman krävs att minst två tredjedelar av de röstande går med på beslutet. Bostadsrättslagen kan för vissa beslut föreskriva högre majoritetskrav.

Innebär det att om alla i styrelsen (röstberättigade) är överens så räcker det för att ändra stadgarna?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregel och undantag

Svaret på frågan går att finna i Bostadsrättslagen. Hur stadgarna kan ändras regleras i 9 kap. 23§, med vissa undantag. Enligt 1 st är ett beslut om ändring av en bostadsrättsförenings stadgar giltigt om samtliga röstberättigade röstar för detta.

Ett undantag som kan komma att bli tillämpligt är det som stadgas i 24§. Där stadgas nämligen att huvudregeln i 23§ är dispositiv, vilket innebär att den kan avtalas bort. Detta innebär i sin tur att man t.ex. kan ha fattat beslut om att trots att samtliga röstberättigade är överens krävs beslut på flera efterföljande stämmor.

Huruvida detta är fallet framgår inte av frågan, men så länge inget annat har avtalats räcker det att samtliga är överens.

Registrering av ändring

Tilläggas ska även att enligt 25§ måste beslutet registreras och det får ingen verkan förrän detta har skett.

Jag hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Alex Hallström
Alex HallströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000