FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut15/05/2022

Ändring av servitut m.m.

Jag har köpt en tomt som ligger utanför detaljplanerat område, Tomt 1. Bredvid vår tomt 1 ligger en annan avstyckad tomt 2. Båda tomterna har ett official servitut på en gammal skogsväg på 400meter. Tomterna har inte använts på 10-15år och båda står betecknade som att de har fritidshus på tomterna. Ägaren av tomt 2 är också ägaren (tjänaren) av skogsvägen där servitutet går. Nu önskar vi att renovera vägen då den är ca 2,5meter bred och servitutet säger 5meter bred. Det finns flera träd och stenar som behövs flyttas/huggas ner, kan vi ta bort dessa utan markägarens godkännande? Kan jag kräva något från markägaren att de ska stå för halva kostnaden för renovering av vägen då de är ägare av Tomt 2. Tomten används inte idag och de har sagt att de har inte för avsikt att använda vägen. Vilket inte betyder så mycket eftersom de kan ändra sig imorgon och ha för avsikt att använda vägen. Om de inte vill stå för någon kostnad kan man göra något avtal att de måste betala in sig på vägen för att de ska använda den? Eller hur kan man lösa detta så de inte får en väg gratis. Jag kan heller inte se några koordinater på servitutet för vägen men det finns en bild på en streckad väg vid senare års uppdaterade informationer gällande avstyckning av en annan tomt. Vad gäller angående och flytta vägen? Behövs ett nytt servitut eller kan man använda befintligt servitut. På befintligt servitut så finns endast bild på tomt och hur serviutet går från tomten ca 30meter.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. 

Tillämplig lag 

Eftersom du uppger att det finns officialservitut så blir fastighetsbildningslagen (FBL) tillämplig. 

Underhåll av väg

Utan stöd av en överenskommelse mellan ägaren av den tjänande och ägaren av den härskande fastigheten får inte ägaren av den tjänande fastigheten åläggas en skyldighet att underhålla servitutsvägen (7 kap. 1 § andra stycket FBL). Finns det inget i servitutet som anger att ägaren av den tjänande fastigheten ska underhålla vägen så åligger det alltså er som ägare av den härskande fastigheten att underhålla vägen. Denna skyldighet ankommer alla som nyttjar vägen/ som har servitut. Däremot är det svårt att ”tvinga” ägaren av den andra fastigheten att stå för underhållet av vägen för det fall servitutet inte alls nyttjas i dagsläget, eftersom underhållsskyldigheten kopplas till det faktiska nyttjandet. Det kan därför vara en bra lösning att upprätta ett avtal som reglerar att hälften av kostnaden åläggs ägaren av tomt 2 för det fall/ när denne börjar nyttja servitutet. 

Hugga ner träd

I er skyldighet att underhålla vägen ingår att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för nyttjandet av servitutet på ett för den härskande fastigheten ändamålsenligt sätt. Om det är så att träden och stenarna måste flyttas för att kunna nyttja vägen så att det är nödvändigt för så kan ägaren till den härskande fastigheten fälla träden utan att be den tjänande fastigheten om lov. Man måste dock vara noggrann med att det faktiskt är nödvändiga åtgärder eftersom du annars kan anses ha agerat utanför din rätt enligt servitutet. Detta kan i sin tur leda till ersättningsskyldighet. Om du är osäker på om det faktiskt är nödvändigt för servitutets nyttjande är det därför bättre att fråga markägaren om lov innan åtgärden vidtas. 

Flytta väg? 

Servitutet avser en rätt att nyttja en viss väg. För det fall man vill flytta en väg så anses det vara en ändring av servitutet som kräver en ny förrättning (7 kap. 3 § FBL). En ändring får endast göras om servitutet i dagsläget hindrar ett ändamålsenligt utnyttjande av den tjänande fastigheten eller dess användning i enlighet med detaljplan eller områdesbestämmelser och att denna olägenhet kan undanröjas genom ändringen, eller att nya omständigheter har inträffat och en ändring medför en väsentlig fördel för den tjänande eller den härskande fastigheten utan att för den andra medföra olägenhet av betydelse (7 kap. 4 § FBL). Det går även att upprätta ett avtalsservitut enligt 14 kap. jordabalken om båda parter är överens. Med andra ord måste man ändra det befintliga officialservitutet eller upprätta ett nytt avtalsservitut för den nya (flyttade) vägen. 

Sammanfattning 

Angående underhållet så är det de härskande fastigheterna som nyttjar vägen som ska stå för underhållet (om inget annat anges i servitutet). En möjlig lösning är att upprätta ett avtal som anger att de som i dagsläget inte nyttjar vägen måste betala sin andel om de väljer att börja bruka den. Detta gäller särskilt för stora åtgärder som behövs för att vägen ska vara brukbar. För de löpande underhållskostnaderna blir man ersättningsskyldig från det att vägen börjar nyttjas. 

Du får flytta stenar m.m. om det behövs för nyttjandet av servitutet. I annat fall måste du först be om lov. Vill du flytta vägen måste servitutet ändras genom en förrättning eller ett nytt avtalsservitut upprättas. 

Önskar du hjälp med att upprätta avtal för underhållsfrågan och/ eller ett avtalsservitut så kan jag varmt rekommendera Lawlines juristbyrå. Vill du ha sådan hjälp eller om du har några frågor om mitt svar så får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!
Med vänlig hälsning, 

Julia-Saga HerholdRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”