Ändring av detaljplan och lämplighetsbedömning

Får kommunen ta bort utfartsförbud i detaljplan för att tillfredsställa enskild fastighetsägares behov om det försämrar för cykeltrafik till skola/förskola samt busshållsplats?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen plan- och bygglagen (PBL).

Utredning

Vid prövning av frågor som regleras i PBL ska enligt 2 kap. PBL en så kallad lämplighetsprövning alltid göras. Detta innefattar ett stort antal avvägningar och faktorer som listas i kapitlet, såsom att hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen, att mark används till det den är bäst lämpad för, att hänsyn ska tas till ett stort antal olika värden, och så vidare. Vid en ändring av en detaljplan genomförs en sådan prövning enbart avseende den eller de planbestämmelser som ändras. Enligt 5 kap. 38 § PBL gäller 5 kap. i sin helhet inte bara vid upprättande av detaljplaner utan även vid ändringar av detaljplaner. Detta innebär alltså att processen vid en ändring av en detaljplan är principiellt identisk med processen vid upprättande av en ny detaljplan. I korthet innebär detta att någon ansöker hos kommunen om att ett planförslag ska tas fram (5 kap. 2 § PBL), att kommunen samråder med berörda aktörer avseende planförslaget (5 kap. 6 § PBL), att efter eventuella ändringar kommunen ställer ut förslaget för granskning (5 kap. 18 § PBL), att kommunen sedan antar detaljplanen (5 kap. 27 § PBL) och avslutningsvis att detaljplanen efter en överklagandefrist vinner laga kraft och börjar gälla. Den som önskar påverka denna process gör det lämpligen genom att under samrådsfasen skriftligen lämna synpunkter på planbeskedet. Kommunen kommer då antingen godta synpunkterna eller i en samrådsredogörelse redogöra för varför de inte godtagits enligt 5 kap. 17 § PBL. Enligt min uppfattning blir den avgörande faktorn för om och i vilken omfattning sådana synpunkter godtas argumentens styrka utifrån lämplighetskriterierna i 2 kap. PBL. Den som är missnöjd med en antagen ändring i en detaljplan och vill få saken prövad kan under överklagandefristen överklaga beslutet som då kommer laglighetsprövas enligt reglerna i 13 kap. kommunallagen, något som följer av 13 kap. 1 § PBL.

Tillämpat på ditt specifika fall kan det konstateras att det är mycket svårt för mig att med någon säkerhet bedöma om ett beslut som det du beskrivit kan anses olämpligt enligt reglerna i PBL. Detta beror på att ett mycket stort antal faktorer kan beaktas vid denna bedömning. Även om det enbart står mellan de intressen du redovisat, det vill säga en enskild fastighetsägares behov av vägtillgång till sin fastighet och cyklisters framkomlighet, är bedömningen beroende av en mängd faktorer såsom hur trafikerad vägen är, hur omfattande cykeltrafiken är, i hur hög grad en eventuell utfart kan tänkas användas, vad för verksamhet som bedrivs och kan tänkas bedrivas på den aktuella fastigheten, och så vidare. Det enda jag kan säga med säkerhet är därmed att en grad av sunt förnuft sannolikt styr bedömningen; om sträckan trafikeras av extremt många cyklister och påfarten är avsedd att möjliggöra stora mängder tung lastbilstrafik och som helt utan förlust skulle kunna gå någon annanstans är det uppenbarligen osannolikt att ändringen skulle accepteras.

Handlingsplan

Min rekommendation till dig är att inför vårt uppföljande samtal ta reda på så mycket information som möjligt i ärendet för att möjliggöra en närmare bedömning. Jag kommer ringa dig på måndag den 21/10 18:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”