Ändra bodelningsavtal i efterhand

2017-12-03 i Bodelning
FRÅGA
Har varit sambo i 9 år och gift i 5, totalt sett14 år. Skildes 2012 och efter bodelning fick jag bara 50 000 kr och en bil. Vi startade företag ihop 2004, men jag hade inte mitt namn skrivit någonstans som delägare. Fick hjälp av dåvarande revisor med bodelning så jag tänkte väl att det är nog rätt. Men jag tycker inte det är ok, människor runt om mig reagerar hur kunde detta ske?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag översiktligt att redogöra för reglerna gällande bodelning och vilka möjligheter man som part har att bestrida bodelningen i efterhand.

Bodelning

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. (9 kap. 1 § ÄktB) Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. (9 kap. 2 § ÄktB) I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. (10 kap. 1 § ÄktB) Med giftorättsgods avses all egendom som inte utgör enskild egendom.(7 kap. 1 § ÄktB) Vidare är enskild egendom sådan egendom som till följd av exempelvis ett äktenskapsförord är enskild. (7 kap. 2 § ÄktB) Om din make var ägare över samtliga aktier i det uppstartade bolaget och hans aktier inte utgjorde enskild egendom, så var aktierna giftorättsgods och således också en del av bodelningen.

Bodelningsförättare

Om makar i samband med en skilsmässa inte kommer överens om bodelningen kan någon av parterna begära att en bodelningsförättare utses av tingsrätten.(17 kap. 1 § ÄktB) I första hand kommer bodelningsförättaren att försöka få båda parter att komma överens och om detta inte går kan denne göra en tvångsbodelning. (17 kap. 6 § ÄktB) Om någon av makarna är missnöjd med bodelningen så kan han/hon klandra beslutet genom att inom fyra veckor efter delgivningen väcka talan mot den andra maken. (17 kap. 8 § ÄktB) Efter en sådan överklagan ska alltså tingsrätten ompröva frågan.

Bodelning som makarna själva förrättar

Om makarna är överens om hur bodelningen ska göras ska de upprätta en handling som ska skrivas under av de båda. (9 kap. 5 § ÄktB) I äktenskapsbalken finns det inga regler som behandlar jämkning av ett bodelningsavtal i efterhand. Högsta domstolen har emellertid uttalat att bestämmelserna om jämkning av avtal i avtalslagen är analogt tillämpliga på familjerättsliga avtal såsom exempelvis bodelningsavtal (se NJA 1982 s. 230). Om en av parterna skrivit under ett bodelningsavtal så är han/hon alltså i princip bunden av avtalet. Om villkor i avtalet är oskäliga med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt så kan en make begära jämkning av detta i domstol i enighet med 36 § AvtL.

Sammanfattningsvis

Om du och din make upprättade ett bodelningsavtal i samförstånd och om du upplever att bodelningsavtalet är orättvist, råder jag dig att kontakta en jurist för att få en professionell bedömning av avtalet. Du är välkommen att höra av dig till oss på Lawline.

Mer rådgivning eller hjälp av en jurist

Vänd dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Marika Jaaniste
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2916)
2021-11-25 Dold samäganderätt – bostadsrätt
2021-11-24 Vad ska ingå i bodelningen?
2021-11-17 Kortvarigt äktenskap och bodelning vid dödsfall
2021-11-11 Hur kan ändringar göras i ett bodelningsavtal?

Alla besvarade frågor (97356)