Allvarlig psykisk störning

2015-03-13 i Påföljder
FRÅGA
Om man i ett fall av demens tänder en eld i en tvättmaskin istället för i sin panna, kan man åberopa paragraf 6 då ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga på så sätt att du undrar om demens kan vara ett sådant tillstånd som i lagens mening kallas för allvarlig psykisk störning. Detta begrepp används bland annat i 30:6 brottsbalken (BrB) samt i 2:5 skadeståndslagen (SkL). Förekomsten av en sådan typ av störning leder som regel till att påföljden för eventuellt fullbordat brott kan bli en annan än om en frisk person begått samma gärning, eller att fastställt skadeståndspliktigt belopp nedsätts.

Om man sätter eld på en tvättmaskin som tillhör annan kan tex skadegörelse enligt 12:1 BrB aktualiseras. För denna typ av gärning kan givetvis även skadestånd bli aktuellt. Det är dock svårt att utifrån din fråga avgöra vilken typ av brottslig eller skadeståndspliktig situation som uppkommer, men eftersom begreppet allvarlig psykisk störning till huvudsak är detsamma inom skadeståndsrätten och straffrätten så blir detta inte direkt avgörande för din fråga.

Kan demens då vara en sådan störning som avses i 30:6 BrB och 2:5 SkL? I detta fall ger förarbetena till 30:6 BrB viss ledning. Där sägs att det som främst åsyftas med allvarlig psykisk störning är en allvarlig psykisk funktionsnedsättning med psykotisk karaktär och störd realitetsvärdering. Som exempel på detta nämns just vissa fall av allvarlig demens. Åldersdemens, som jag får anta är den typ av demens som du syftar till i din fråga, är således ett sådant tillstånd som väl kan omfattas av begreppet allvarlig psykisk störning.

Men svaret blir ändå inte riktigt så enkelt, enbart förekomsten av en allvarlig psykisk störning är inte tillräckligt för att exempelvis 30:6 BrB ska vara tillämplig. Det krävs nämligen att det även finns ett tillräckligt samband mellan störningen och det faktiska handlandet. Denna bedömning blir givetvis olika från fall till fall, men det har i förarbeten och juridisk litteratur uttryckts att om en person har begått en gärning samtidigt som den dokumenterat lidit av en allvarlig psykisk störning så ska det i allmänhet antas att ett samband föreligger. Om en person sätter eld på en tvättmaskin samtidigt som hen är allvarligt demenssjuk får alltså som regel lagens krav anses uppfyllda.

Kort ska avslutningsvis tilläggas att en mycket kraftig sinnesförvirring kan medföra att personen i fråga anses sakna sk uppsåt till ett begånget brott. Följden av detta blir att brottet inte är fullbordat och ingen påföljd kan utdömas redan på denna grund. Därutöver ska det angående 30:6 BrB sägas att paragrafen som huvudsak endast medför att annan påföljd än fängelse ska följa för begånget brott, men det är oklart om fängelse överhuvudtaget kommer på tal för en så ringa gärning som den du beskriver. Dock kan domstolen enligt 3st samma paragraf även bestämma att ingen påföljd överhuvudtaget ska utdömas för gärningen.

Jag hoppas att jag givit dig svar på din fråga!

MVH

Anton Peterzén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81778)