Åldersgräns för att få genomgå assisterad befruktning via landstinget

2020-06-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag (kvinna 29 år) och min fästmö (kvinna 23 år) har genomgått en fertilitetsutredning för att skaffa barn via landstinget. Remissen nekades på grund av hennes ålder (23 år). Huddinge reproduktionscentrum säger att det finns ett krav hos dem att man måste vara 25 år för att få ställa sig i kö hos dem. Och att de hänvisar till SKR:s rekommendation (från 2016) om adoption och assisterad befruktning. I det dokumentet står det att SKR hänvisar kravet på 25 år till 4 kap. 1 paragrafen i föräldrabalken. Och därför blev vår remiss nekad. Men om man läser i 4 kap. 1 paragrafen så står det inget om en åldersgräns på 25 år. Vilket vi tycker är väldigt konstigt. SKR skriver även i rekommendationen : "Den som fyllt 18 år kan i vissa fall få adoptera om det gäller eget barn, makes barn eller makes adoptivbarn eller om det annars finns synnerliga skäl" Vi som samkönat par borde väl ingå i det synnerliga skälen? Men främst att det står i lagen att man får vara 18 år. Har vi någon rätt att få vår remiss godkänd? Kan de neka vår remiss? Utifrån detta? Och vi skulle åtminstone ha rätt att få en individuell bedömning.Mvh Länk nedan är SKR:s rekommendationerhttps://skr.se/download/18.3f360f81154baabbb531975d/1464005701156/SKL-Rekommendation-assisterad-befruktning-forslag-20160419.pdf
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen förklara vad som gäller i ditt och din fästmös fall.

1. Tillämplig lag för din fråga

Jag tolkar det som att din fråga handlar om vilka krav som måste vara uppfyllda för att få genomgå en assisterad befruktning via landstinget och om er remiss har nekats på rätt grunder. För att kunna ge dig ett fullgott svar på din fråga kommer jag använda mig av föräldrabalken (nedan förkortad FB) och lag (2006:351) om genetisk integritet m.m. (nedan förkortad LGI).

2. Uppställda och allmänna krav gällande att få genomgå en assisterad befruktning
2.1 Respons på Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation
SKR:s rekommendation från 2016 framhåller att de anser att den undre åldersgränsen för att ansöka om assisterad befruktning bör vara samma ålder som gäller för ansökan om adoption, dvs 25 år (se sida 4 i rekommendationen). Därför blir det aktuellt att se till vad regleringen kring adoptionsåldern säger.

Det stämmer att 4 kap. 1 § i föräldrabalken inte anger någon adoptionsålder utan den anger istället principen om barnets bästa. Vi kommer därmed behöva se till en annan bestämmelse för att få vägledning.

För att avgöra om en sökande ska få adoptera ska en lämplighetsbedömning göras (4 kap. 2 § stycke 2 FB). I lämplighetsbedömningen ska bl.a. sökandens ålder vägas in och utifrån förarbetena till föräldrabalken så har åldersgränsen för att adoptera sänkts till 18 år jämfört med den tidigare åldern 25 år. Det bör dock framhållas att adoption endast undantagsvis tillåts när sökanden är 18 år eller några år därutöver. Det ska avgöras i varje enskilt fall, där sökanden måste ha en tillräcklig mognad och stabil relation (se prop. 2017/18:121 sida 143).

Mot bakgrund av att SKR:s rekommendation är från år 2016 och det sedan dess skett ändringar i lagstiftningen så gäller därför inte deras åldersgränsangivelse för adoption på 25 år längre. Och eftersom SKR för att bestämma den undre åldersgränsen för assisterad befruktning utefter adoptionsåldersgränsen, så är det numera felaktigt att hävda att 25 år ska vara den gällande åldern.

2.1.1 Ett första råd till hur ni kan gå tillväga med ert fall
Jag rekommenderar i första hand att ni uppmärksammar den vårdinrättning ni varit i kontakt med och genomfört er fertilitetsutredning hos (som också ska ha nekat er remiss), att den angivna åldersgränsen inte längre är gällande utefter förarbetena till föräldrabalken. Ni kan förslagsvis hänvisa till prop. 2017/18:121 sida 143. Om SKR fortsatt utgår ifrån det angivna ålderskravet som finns för att få genomföra en adoption, som de ju helt klart gör i deras rekommendation ni fått till er (se sida 4 i rekommendationen), så ska den nedre åldern numera vara satt till 18 år.

2.2 Överpröva beslutet hos Socialstyrelsen
En annan linje ni skulle kunna gå på är att få beslutet prövat av Socialstyrelsen.

Vid assisterad befruktning genom insemination ska en läkare pröva om det med hänsyn till makarnas eller sambornas medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt att insemination äger rum. En insemination får utföras endast om det kan antas att det blivande barnet kommer växa upp under goda förhållanden (6 kap. 3 § stycke 1 LGI). Utifrån lagkommentarer till paragrafen framhålls det att det är upp till läkaren att bedöma lämpligheten för inseminationen. Vid en sådan bedömning beaktas om kvinnans hälsa kan komma att äventyras samt om paret bedöms ha rimliga möjligheter att få barn på naturlig väg. Vidare ska bedömas om makarnas eller sambornas medicinska förutsättningar är tillräckliga för att genomgå en inseminationsprocess. Dessutom ska en assisterad befruktning enbart utföras om det kan bedömas som osannolikt att någon smitta eller sjukdom kan överföras till barnet via befruktningen. Slutligen ska en bedömning göras för att säkerställa om det med hänsyn till kvinnans eller barnets säkerhet är lämpligt med en graviditet.

Eftersom ni fick avslag på er remiss, vilket jag tolkar som att ni vägrats insemination, är en annan linje ni skulle kunna gå på att få beslutet prövat av Socialstyrelsen (6 kap. 3 § stycke 2 LGI). När ni fick avslaget ska ni av läkaren även ha informerats om anledningen till varför ni inte bedömts som lämpliga för behandlingen samt om möjligheten att begära att Socialstyrelsen prövar frågan. Att få ett sådant beslut överprövat av Socialstyrelsen är inte tidsbegränsat.

Sammanfattningsvis
Det är vid en samlad bedömning svårt för mig att kunna avgöra om ni har någon rätt att få er remiss godkänd eller ej. Det är upp till behörig läkare och vårdinrättning att avgöra. Mitt råd till er är däremot att uppmärksamma er vårdinrättning om att den tidigare angivna åldern (25 år) inte längre överensstämmer med vad förarbetena till nu gällande föräldrabalk stadgar. Ett andra råd är att ni begär att få ert beslut prövat av Socialstyrelsen.

Jag hoppas detta gav svar på din fråga! Annars är du varmt välkommen att på nytt höra av dig till Lawline. Jag önskar er stort lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Line Skaugrud Landevik
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3549)
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?
2020-11-30 Ändring av barns folkbokföringsadress
2020-11-29 Efternamn på nyfött barn?
2020-11-27 Måste man visa upp en framtidsfullmakt för fullmaktsgivarens släktingar?

Alla besvarade frågor (86732)