Äktenskapsskillnad och vårdnad om barn

2021-04-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej!Min väns man har den 7 mars ansökt om skilsmässa. Detta fick hon veta 7 april. Han påstår att den som ansöker först har mer rätt till barn hus o pengar. Hur fungerar det egentligen med pengar hus o barn? Hon kommer gå med på skilsmässan men är orolig för sin framtid.Han säger också att han kan få vårdnad över barnen om pappret inte skrivs på
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kan jag säga att påståendet - "att den som ansöker först har mer rätt till barn hus o pengar" - inte riktigt stämmer. Själva handlingen i sig – dvs. att ansöka först om skilsmässa– innebär inte att personen i fråga kommer få mer rättigheter än vad hen i regel har rätt till vid en eventuell skilsmässa. Påståendet - att en make "kan få vårdnad över barnen om pappret inte skrivs på" – är inte heller riktigt. I det följande ska jag försöka att på ett övergripande plan och så gott jag bara kan förklara vad som gäller vid en eventuell skilsmässa och vårdnaden vid äktenskapsskillnad.

Bestämmelser om skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i föräldrabalken (FB).

Äktenskapsskillnad - betänketid

Huvudregeln vid skilsmässa är att makarna har rätt till att skilja sig direkt om de är överens om det. Undantaget är om båda makarna begär det ska den föregås av en betänketid, alternativt om någon av dem bor varaktigt med barn under 16 år som står under makens vårdnad (5:1 ÄktB). Likaledes ska skilsmässan föregås av en betänketid om bara den ena maken vill skiljas (5:2 ÄktB). Som jag förstår det har paret barn, och om de är under 16 år beviljas inte skilsmässan direkt utan ska föregås av en betänketid om sex månader. Eftersom det är mannen ensam som ansökt om skilsmässa ska den föregås av en betänketid även för det fall att barnen skulle vara över 16 år. Betänketiden inleds när hans begäran om skilsmässa delges hans maka (dvs. om makan blivit delgiven den 7 april innebär det att betänketiden startar fr.o.m. 7 april). Efter sex månader måste någon av makarna vända sig till tingsrätten och begära att domstolen ska besluta om skilsmässa. Görs inte sådan begäran inom ett år från att betänketiden började löpa blir skilsmässan inte av och man måste ansöka igen, med ny betänketid för att kunna skiljas (5:3 ÄktB).

Äktenskapsskillnad – bodelning

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske i vilken makarnas egendom ska fördelas mellan makarna (9:1 ÄktB). Egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7:1 ÄktB). Enskild egendom uppkommer genom t.ex. äktenskapsförord eller gåva/arv som den ene maken fått med villkor om att egendomen ska vara enskild (7:2 ÄktB).

I bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11:1 ÄktB). Så sker genom att man först beräknar hur mycket giftorättsgods makarna har, från varje makes giftorättsgods gör man sedan avdrag för de skulder maken har (11:2 ÄktB). Det som återstår av giftorättsgodset efter avdrag för skulderna ska läggas samman och värdet ska sedan delas lika mellan makarna (11:3 ÄktB).

Värt att nämna är att man inte måste följa reglerna för bodelning; reglerna är till för att följas framförallt om makarna inte kan komma överens. Det står makarna fritt, för det fall att de är överens, att fördela egendomen annorlunda. Man kan till exempel komma överens om i en bodelning att man inte ska lämna någon egendom alls till den andra maken.

Huvudregeln är att vårdnaden är fortsatt gemensam

Om barnen står under vårdnad av båda föräldrarna (vilket är det vanligaste) fortsätter vårdnaden att vara gemensam efter skilsmässan (6:3 2 st. FB). I fråga om barnens boende och umgänge är det inget problem i sig så länge föräldrarna är överens. Föräldrarna kan själva tillsammans komma överens om att barnen ska bo varannan vecka hos vardera föräldern, eller mer hos den ena föräldern. Det är först för det fall att de inte kommer överens som det i slutändan kan vara domstolen som får bestämma det.

Jag vill avslutningsvis påpeka att det kan vara en god idé att diskutera ärendet med en jurist. I fråga om barns boende, vårdnad och umgänge är sådant frågor som går att få domstolen att avgöra om vid ett senare tillfälle. Men när bodelningen är gjord står den fast.

Hoppas du fått svar på din fråga, i annat fall är du varmt välkommen att återkomma! Behöver du/ni hjälp med att göra en bodelning eller om det blir en tvist i skilsmässan är ni välkomna att boka en tid med någon av våra jurister.

Med vänlig hälsning,

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1097)
2021-10-20 Vad händer med aktier och bankmedel vid en skilsmässa?
2021-10-17 Har jag rätt till halva huset om vi skiljer oss?
2021-10-12 Efterarv och arvtagares skyddade rätt till sitt arv
2021-10-07 Beräkning av hur mycket man ska köpa ut den andra personen för vid bodelning

Alla besvarade frågor (96522)