Äktenskapsskillnad och äktenskapsförord.

2020-07-01 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag och min man har snart varit gifta i fem år. Vi har två gemensamma barn och jag har tre sedan innan. Han säger nu att han vill gå isär. Han har startat 2 företag under vårat förhållande ( 7 år sammanlagt) Jag jobbar 100 % också men inom kommunalt. Nu vill han att jag skriver på ett äkenskapsord innan vi skiljer oss , där det står att allt han förvärvat ska han få. Han ägde huset när vi blev tillsammans men jag står nu med på huset och vi betalar alla räkningar gemensamt men han står på bilarna och husbilen . Har jag inte rätt till något vid skilsmässa eftersom jag inte står på bila/ husbil? Men betalat hälften! Är äkenskapsordet rimligt? Jag ligger i den typiska kvinnofälla med mindre inkomst och all vab och föräldraledigt. Han har inte tagit någon dag och kan jobba extra mm
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Utan att veta mer än vad som framgår av din fråga, framstår äktenskapsordet som orimligt. I mitt svar har jag förklarat varför genom att redogöra för vad som ska ingå i en bodelning och hur den ska gå till. I slutet av mitt svar har jag även gett ett exempel på hur en bodelning med förhållanden likt era kan se ut. Svaret blev ganska långt, så läs igenom det noga och återkoppla gärna om du har några frågor.

Några begrepp och utgångspunkter

1. För att undvika förvirring kan det vara bra att redan nu klargöra vissa begrepp och utgångspunkter. Fördelning av egendom mellan makar efter en skilsmässa kallas för bodelning. Egendom som fördelas i en bodelning kallas för giftorättsgods (ÄktB 10 kap 1 §). Giftorättsgodset, eller rättare sagt värdet på giftorättsgodset, ska delas lika mellan makarna (ÄktB 11 kap 3 §).Ni har alltså rätt till hälften var i bodelningen

2. Varje make äger själv sin egendom och ansvarar för sina egna skulder (ÄktB 1 kap 3 §).Vem som har köpt eller äger något har dock en liten betydelse för om något ska räknas som giftorättsgods och ingå i bodelningen eller inte. Vem som äger giftorättsgodset som fördelas i bodelningen har betydelse endast om någon av makarna har skulder. Den skuldsatte får nämligen täcka sina skulder med sitt eget giftorättsgods (hur detta fungerar framgår av exemplet nedan). Ibland får giftorättsgods som är väldigt personliga ägodelar för den ena maken undantas från bodelningen (se punkt 8). Därefter sker likadelningen av det resterande giftorättsgodset (ÄktB 11 kap 2 §). Ibland kan det vara svårt att avgöra vem som äger ett visst giftorättsgods, eftersom den som inte utåt framstår som ägaren kan ha en dold samäganderätt (mer om detta under punkt 10).

3. Enskild egendom, och personliga föremål behöver inte tas med i bodelningen över huvud taget.

Vad är giftorättsgods?

4. Om ni skriver ett äktenskapsförord bestämmer ni själva över vad som ska vara giftorättsgods och ingå i bodelningen, och vilken egendom som ska undantas bodelningen. Den undantagna egendomen blir då enskild egendom, och skyddas från den andra maken. Som jag förstår det har ni i nuläget inte skrivit något äktenskapsförord. Av den anledningen avgör äktenskapsbalken vad som ska ingå i bodelningen.

5. Giftorättsgods definieras som all egendom som inte är enskild egendom (ÄktB 7 kap 1 §).För att veta vad som är giftorättsgods måste vi alltså först ta reda på vad enskild egendom är för något. Det som interäknas upp i följande stycke ska alltså ingå i bodelningen. Punkterna 6.1-6 är lagtext och under varje punkt har jag skrivit en förklaring, i kursiv text, till vad lagtexten betyder.

6. Enskild egendom är (ÄktB 7 kap 2 §):

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild

a. Eftersom ni ännu inte har skrivit ett äktenskapsförord är denna punkt inte aktuell. Skriver ni ett äktenskapsförord blir den egendom som ni tillsammans beslutar ska vara enskild, enskild egendom. Din make kan alltså inte ensam bestämma vad som ska, och inte ska, ingå i bodelningen.

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendom skall vara mottagarens enskilda

a. Om du har fått en gåva av t.ex. din mor, och du fick den med villkoret att det skulle vara din enskilda egendom. Egendomen är då enskild och ska inte tas med i bodelningen.

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda

a. Om du eller din make har fått pengar eller egendom genom ett testamente, och det stod i testamentet att pengarna eller egendomen skulle bli din eller din makes enskilda egendom. Sådan egendom ska inte ingå i bodelningen.

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda

a. denna punkt har samma innebörd som punkt 3, förutom att det är via arv istället för testamente.

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda.

a. Punkten har ungefär samma innebörd som punkt 2. Står du som förmånstagare på någon annans försäkring än din makes, och du har fått ut pengar ur den försäkringen, är pengarna dina enskilda. Detta gäller endast om pengarna utbetalades med det villkoret att de skulle vara dina enskilda. Det skulle t.ex. kunna vara fallet om du har fått ut pengar ur någon närståendes livförsäkring med villkoret att de skulle vara dina enskilda pengar.

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

a. Låt säga att du har fått 100,000 kr på något av sätten som beskrivs i punkterna 1-5 och denna egendom därför räknas som din enskilda. Om du använder dessa 100,000 kr till att köpa en bil, blir bilen istället din enskilda egendom. Samma sak gäller om du ärver en sommarstuga med villkoret att den ska vara din enskilda. Om du då säljer sommarstugan, och köper en bil för pengarna blir bilen din enskilda egendom. Samma sak gäller om du säljer stugan och behåller pengarna.7. Egendom som faller in under någon av dessa punkter är alltså enskild egendom och ska ingå i bodelningen. ALLT annat är giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Företaget, huset, bilen och husbilen är alltså giftorättsgods och ska alltså ingå i bodelningen (oavsett vem som står som ägare eller vem som har betalat)

Giftorättsgods som kan undantas från bodelningen

8. Innan bodelningen sker får varje make ta undan personliga saker från bodelningen (ÄktB 10 kap 2 §).Det handlar då om t.ex. kläder och andra föremål som ni använder för endast personligt bruk, eller har fått i present. Har du t.ex. en laptop eller något som bara du använder får du ta undan den från bodelningen, även fast det är giftorättsgods. Denna rätt att undanta personliga föremål gäller endast så länge det är skäligt. Om du eller din make äger en dyr bil eller liknande som endast en av er använder får den inte undantas bodelningen om det inte är skäligt. Det är inte skäligt om det skulle resultera i att den som fick bilen försattes i en överlägset bättre ekonomisk sits än den andra.

9. Som jag förstår dig har du betalat din del för både hus, bil och husbil. Dessa föremål kan alltså inte undantas från bodelningen, dels för att även du äger dem (dold samäganderätt), dels är de inte personliga föremål. Slutligen kan man ifrågasätta om det vore skäligt utifrån er, som du beskriver den, ojämna privatekonomi. Dessa föremål får alltså inte undantas bodelningen med stöd i ÄktB 10 kap 2 §.

Dold samäganderätt

10. Vem som äger ett specifikt giftorättsgods har som sagt störst betydelse om en make har skulder. Ofta står det klart vem som äger en specifik sak, andra gånger kan det vara mer oklart eftersom båda makarna inte alltid står som ägare. När en make utåt står som ägare på en fastighet, en bil eller liknande kan den andra maken nämligen vara dold samägare. För det krävs det att egendomen ska ha köpts för gemensamt bruk (1), maken som inte står som ägare ska ha bidragit ekonomiskt till köpet (2) och det ska ha funnits en gemensam vilja att egendomen skulle ägas gemensamt (3). Om de två första kriterierna är uppfyllda har man i praxis antagit att det tredje kriteriet, d v s att det har funnits en gemensam vilja att samäga egendomen, har varit uppfyllt.

11. Om båda makarna äger ett visst giftorättsgods kan båda makarna avräkna skulder mot den egendomen, till skillnad från om endast en av makarna ägde föremålet. Vidare kan dold samäganderätt få betydelse för om ett visst giftorättsgods kan räknas som personligt och undantas bodelningen enligt resonemanget i punkt 8-9 ovan.


Exempel på bodelning


Makarnas ägodelar

Make A:

12. A har ett företag till ett värde av 1,000,000 kr. A står även som ägare på ett hus och A:s andel av huset är värt 500,000 kr. A har även en bil värd 200,000 kr som han har betalat 100,000 kr av och en husbil värd 300,000 kr som han har betalat 150,000 kr av. A har även köpt möbler till hushållet till ett värde av 100,000 kr. A har även 200,000 kr i sparpengar på banken och en motorcykel värd 150,000 kr som han har fått genom testamente av sin farfar med villkoret att det ska vara hans enskilda. A har även en skuld på företaget på 200,000 kr och en skuld till banken på 400,000 kr för lånet på huset.

Make B:

13. Även B står som ägare på huset och B:s andel är värd 500,000 kr. B har även betalat 100,000 kr för bilen och 150,000 kr för husbilen som makarna köpte gemensamt, men som A står som ägare på. B har även köpt möbler till huset för 40,000 kr. B har även 60,000 kr i sparpengar på banken och en CSN-skuld på 150,000 kr. B står även med på samma huslån på 400,000 kr.


Makarnas giftorättsgods

Make A:

14. A:s hus, företag, bil, husbil, möbler och sparpengar utgör inte enskild egendom enligt ÄktB 7 kap 2 §, det är alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Motorcykeln är däremot enskild egendom enligt ÄktB 7 kap 2 § 3 p.,och ska inte ingå i bodelningen. A:s skulder får räknas av mot A:s egna giftorättsgods.

Make B:

15. B:s möbler och sparpengar är inte enskild egendom enligt ÄktB 7 kap 2 §, det är alltså giftorättsgods och ska ingå i bodelningen. Eftersom kriterierna för dold samäganderätt är uppfyllda (se punkt 10), är B dold samägare till bil och husbil varför B bidrar med hälften av värdet på både bil och husbil till bodelningen. B är även skriven som ägare på huset och på det tillhörande banklånet. Av den anledningen bidrar även B med huset till bodelningen. B:s skulder får räknas av mot B:s egna giftorättsgods.


Avräkning av skulder

Make A

16. A äger giftorättsgods till ett värde av 2,550,000 kr (½ hus, företag, ½ bil, ½ husbil, sparpengar och möbler). A har skulder på 400,000 kr (½ huslån och företagslån). A får därför avräkna 400,000 kr från sitt giftorättsgods. Kvar blir då giftorättsgods till ett värde av 2,150,000 kr.

Make B

17. B äger giftorättsgods till ett värde av 850,000 kr (½ bil, ½ husbil, ½ hus, sparpengar och möbler). B har skulder på 350,000 kr (CSN-lån och ½ huslån). B får därför avräkna 350,000 kr från sitt giftorättsgods. Kvar blir då giftorättsgods till ett värde av 500,000 kr.


Fördelning

18. Make A och B:s kvarvarande giftorättsgods ska nu läggas ihop och delas lika. 500,000 + 2,150,000 = 2,650,000. Delar man det lika blir det 2,650,000 / 2 = 1,325,000 kr. Detta innebär att makarna får 1,325,000 kr vardera.

19. Lägger man ihop detta med vad som tilldelades vid skuldavräkningen ser fördelningen ut enligt följande:

a. Make A: 1,350,000 + 400,000 = 2,350,000 kr (+ motorcykeln som utgjorde enskild egendom).

b. Make B: 1,350,000 + 350,000 = 1,900,000 kr.


Äktenskapsförord

20. Det jag hittills har skrivit gäller om ni inte har ett äktenskapsförord. Om ni skriver ett äktenskapsförord kan ni själva bestämma vad som ska vara giftorättsgods och ingå i bodelningen, och vad som ska vara enskild egendom och inte ingår i bodelningen. Om makarna i exemplet ovan går samman och skriver ett äktenskapsförord där hus, bil, husbil och företag ska räknas som make A:s enskilda egendom blir utfallet givetvis inte lika jämställt. Reglernas syfte är bland annat att förhindrabodelningar där maken som utfört det obetalda arbetet i hemmet, ska hamna i en mycket sämre ekonomisk situation än maken som lönearbetat.


Avslutande kommentar

21. Utan att veta mer än vad som framgår av din fråga anser jag att du noga bör tänkta igenom om du vill skriva på ett äktenskapsförord eller inte. Det är nämligen inget som din make kan göra på egen hand eller efter en ansökan om skilsmässa har lämnats in till tingsrätten (ÄktB 9 kap 2 §).Låt det arbete som du har utfört med fler VAB-dagar och föräldraledighet rättvist återspeglas i bodelningen: även dessa har ett ekonomiskt värde eftersom din make sannolikt dragit nytta av din insats.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?