Äktenskapsskillnad mot en makes vilja

Hej! Jag vill skiljas från min 'fru' som jag inte bott ihop med på flera år! Hon vill inte av någon anledning. Vi har inga gemensamma barn, inte heller några tillgångar som ska delas! Ja, ingenting gemensamt! Hur gör jag för att upplösa äktenskapet utan hennes underskrift?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När endast en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas sker äktenskapsskillnad genom att maken som vill skiljas lämnar in en ansökan om stämning angående äktenskapsskillnad till tingsrätten. Mer information om hur man lämnar in en sådan ansökan kan du hitta på domstolsverkets hemsida, där du även finner en färdig blankett som du kan fylla i och skicka in.

Äktenskapsskillnad regleras i 5 kap. äktenskapsbalken (ÄktB) (här). Av 5 kap. 2 § ÄktB framgår att äktenskapsskillnad mot en makes vilja som huvudregel endast får ske efter betänketid. Betänketiden löper från att yrkandet om äktenskapsskillnad delges den andra maken. När betänketiden har löpt minst sex månader ska tingsrätten meddela dom på äktenskapsskillnad om någon av makarna begär det. En sådan begäran måste dock framställas inom ett år från betänketidens början. När domen vinner laga kraft är äktenskapsskillnaden fullbordad.

I 5 kap. 4-5 §§ ÄktB föreskrivs dock några undantag från kravet på betänketid. Intressant i ditt fall är särskilt 4 §, enligt vilken var och en av makarna har rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid om de har levt åtskilda sedan minst två år. Jag tolkar din fråga som att så är fallet beträffande dig och din hustru. Om du begär äktenskapsskillnad utan betänketid, måste du dock kunna styrka att ni har levt åtskilda sedan minst två år. Det kan lämpligen ske genom utdrag ur folkbokföringsregistret eller genom att någon som har god insikt i era levnadsförhållanden intygar att ni har levt åtskilda sedan minst två år.

Slutligen vill jag nämna att makarnas egendom enligt 9 kap. 1 § ÄktB (här) ska fördelas mellan dem genom bodelning när äktenskapsskillnad sker. Det enda undantaget från denna bestämmelse är om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta gemensam bostad eller gemensamt bohag av den andra maken. Eftersom du skriver att ingenting ska delas mellan er, förutsätter jag att så är fallet. Jag vill dock erinra om att det i princip förutsätter att ni har föreskrivit i ett äktenskapsförord att all er egendom ska vara enskild. Se 7 kap. 1-2 §§ ÄktB (här).

Sammanfattningsvis kan du alltså ansöka om stämning angående äktenskapsskillnad hos tingsrätten för att få äktenskapet upplöst. Om du kan styrka att ni levt åtskilda i minst två år behöver inte äktenskapsskillnaden föregås av betänketid. Äktenskapet är upplöst när tingsrättens dom om äktenskapsskillnad vinner laga kraft. Om all er egendom är er enskilda, behöver inte heller någon bodelning ske i samband med äktenskapsskillnaden.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”