Äktenskaps giltighet i Sverige och möjlighet till äktenskapsskillnad

2015-09-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
2012 gifte jag mig med en Amerikan i USA. Närmare bestämt Reno. Jag hade ingenting med mig från Sverige som hindersprövning eller något dylikt utan gick egentligen rätt in i ett kapell och gjorde det. Är jag nu gift i Sverige också eller "bara" i "the state of California och Nevada" som står i dokumentet jag fick? Och i så fall, hur kan jag skilja mig?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt lagen om vissa internationella rättsförhållanden vid äktenskap och förmynderskap (IÄL) 1 kap 7 § så är ett äktenskap som ingåtts utomlands giltigt i Sverige om det är giltigt i den stat där äktenskapet ingicks. Under förutsättning att ditt äktenskap är giltigt enligt de lagar som gäller i Nevada där Reno ligger så är det också giltigt i Sverige.

Dock finns det vissa undantag. Det framgår av 1 kap 8 a § i samma lag tre undantag som stipulerar när ett äktenskap som ingåtts utomlands inte kommer att erkännas i Sverige. Iså fall måste ett av följande krav vara uppfyllda:

1. om det vid tidpunkten för äktenskapets ingående skulle ha funnits hinder mot det enligt svensk lag och minst en av parterna då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige,

2. om det är sannolikt att det har ingåtts under tvång, eller

3. om parterna inte var närvarande samtidigt vid äktenskapets ingående och minst en av dem då var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige.

Observera att om det föreligger synnerliga krav för att äktenskapet ska erkännas kan det erkännas i Sverige trots att något av kraven ovan är uppfyllt enligt 1 kap 8 a § 2 st.

Beträffande dina möjligheter att skiljas är de delvis beroende av de internationellt privaträttsliga reglerna som gäller i Nevada eftersom domstolarna där troligen har behörighet att handlägga ert äktenskapsmål. Under vissa förutsättningar föreligger dock även domstolsbehörighet i Sverige enligt 3 kap 2 § IÄL. Ett äktenskapsmål får tas upp i Sverige om en av följande förutsättningar är uppfyllda:

Äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol, om

1. båda makarna är svenska medborgare,

2. käranden är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton år,

3. käranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan minst ett år,

4. svaranden har hemvist här i riket,

5. saken rör ogiltighet av vigsel som har förrättats av svensk myndighet, eller

6. det i annat fall än som avses i 1-5 finns särskilda skäl att talan prövas här i riket, under förutsättning att en av makarna är svensk medborgare eller käranden inte kan få sin talan prövad i den stat där han eller hon är medborgare eller har hemvist. Lag (2009:256).

Det framgår inte av frågan hur din situation ser ut, men troligen kan den svenska domstolsbehörigheten grundas på p.2 under förutsättning att du haft din hemvist i Sverige sedan du fyllt 18 år. Definitionen av begreppet hemvist framgår av 7 kap 2 § IÄLoch är beroende av om man kan anses vara stadigvarande bosatt i Sverige eller stadigvarande har vistats här.

Om du bott i Sverige i minst ett år sen den dag då skilsmässoansökan inkommit till svensk domstol kan den svenska domstolsbehörigheten även grundas på p.3 ovan.

Om någon av de punkterna enligt ovan är uppfyllda är svensk domstol behörig att uppta din ansökan om skilsmässa och du kan ansöka om detta vid svensk domstol. Om ingen av punkterna är uppfyllda avgörs behörigheten enligt de lagar som är tillämpliga i delstaten Nevada.

Talan om äktenskapsskillnad prövas enligt svensk lag om inte båda makarna är utländska medborgare enligt 3 kap 4 § IÄL.

Sammanfattningsvis är alltså ditt äktenskap giltigt i Sverige under förutsättning att det är giltigt i Nevada. Vill du skilja dig kan du lämna in skilsmässoansökan till svensk domstol om någon av de förutsättningar i 3 kap 2 § IÄL är uppfyllda. Svensk lag kommer att tillämpas på förfarandet om inte både du och din make är utländska medborgare enligt 3 kap 4 § IÄL. Observera att domstolsbehörighet troligen även föreligger i Nevada och du kan alltså välja om du vill skilja dig i Sverige enligt svensk lag eller i Nevada enligt de lagar som är tillämpliga där.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (965)
2020-10-23 Har make rätt till hälften av testamenterat arv vid äktenskapsskillnad?
2020-10-19 Vilka dokument behöver jag för att styrka skilsmässan i det land vi gifte oss?
2020-10-18 När är en skilsmässa befogad?
2020-10-08 Kan jag köpa en bil under skilsmässoprocessen?

Alla besvarade frågor (85279)