Äganderättens betydelse vid bodelning

2020-02-08 i Bodelning
FRÅGA
Vad kan man förlora på att alla gemenska inköp står på en personen om man är gifta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad en make kan förlora på om den ena maken äger all egendom vid en bodelning.

Regler om äktenskap hittar du i Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB).

Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). När äktenskapet upplöses ska egendomen fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att allt ni äger idag och köper framöver delas lika om ni en dag skulle gå skilda vägar. En viktig skillnad mellan att vara gift och sambo är giftorätten som innebär att ni har rätt till hälften av värdet på alla era gemensamma tillgångar vid en bodelning efter avdrag för skulder – även det ni äger sedan innan äktenskapet. Utgångspunkten är alltså att all egendom är giftorättsgods, om inte den gjorts till enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Att en egendom är enskild innebär att den tillfaller endast den ena maken vid en bodelning. Om ni vill att viss egendom ska vara enskild går det att lösa med ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket.

Äganderättens betydelse vid bodelning:

Om någon av makarna står på alla inköp innebär det som huvudregel att denna make äger den inköpta egendomen. Vem som äger en viss egendom har ingen egentlig betydelse vid andelsberäkningen. Makarna ska få en lika stor andel av förmögenheten. Äganderätten får betydelse vid lottläggningen, det vill säga när de faktiska föremålen ska fördelas mellan makarna. I första hand bör makarna tilldelas egendomen som de själva äger. Skulle den ena maken äga egendom till ett högre värde än den andra maken så måste en viss reglering ske. Med detta menas att maken med större tillgångar ska ge egendom till den andra maken. Maken med större tillgångar får själv välja vilken egendom han eller hon vill ge till andra maken. Maken även välja att istället kompensera den andra maken med pengar, så att era sammanlagda värden från bodelningen överensstämmer med varandra.

Dold samäganderätt:

En omständighet som kan inverka på ägandeförhållandena och på så sätt på lottläggningen är dold samäganderätt. Om dold samäganderätt till en viss egendom föreligger har den andra maken rätt till hälften av egendomen.

I rättspraxis har tre villkor ställts upp för att dold samäganderätt ska föreligga.

För det första ska egendom ha köpts i den ene makens eller sambons namn för parets gemensamma bruk. För det andra ska den dolde ägaren genom ett ekonomiskt bidrag vid köpet möjliggjort eller underlättat det. Enbart hemarbete, som inte ger någon inkomst, kan dock inte självständigt räknas som ekonomiskt bidrag.För det tredje ska parterna anses ha förutsatt att egendomen ska samägas. När de två första villkoren är uppfyllda antas den gemensamma partsviljan vara att egendomen ägs gemensamt.


Sammanfattat svar:

Utgångspunkten är alltså att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna. Själva äganderätten till olika föremål rubbar inte kravet på hälftendelning. Den maken som äger färre föremål får dock sämre rätt till fler av de faktiska föremålen. Om dold samäganderätt föreligger, så äger makarna hälften av egendomen och detta förändrar utgångsläget vid bodelningen, till skillnad från om endast den ena maken ägt egendomen. Äger den ena maken mer än den andra, tvingas maken med högre tillgångar att kompensera den andra maken med antingen pengar eller egendom. Man kan alltså inte förlora pengar på att inte stå som ägare till egendom men du kan förlora rätt till själva egendomen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2629)
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-20 Fråga om arvsrätt för särkullbarn
2020-09-18 Hur vet man att en make inte undanhåller pengar vid bodelning?
2020-09-17 Vad behöver vi göra för att bodelningen ska vara gällande medan vi fortfarande är gifta?

Alla besvarade frågor (84206)