Lagfartens betydelse vid en bodelning

2017-06-18 i Särkullbarn
FRÅGA
Lagfarten på vårt sommarhus står på min man. Vid en eventuell bortgång av min man förlorar jag rätten till sommarhuset helt till särkullebarnen? Vi har även en gemensam son skall tilläggas.
SVAR

Hej!

Lagfarten till sommarstugan reglerar bara äganderätten. Äganderätten har ingen betydelse när det kommer till fördelning av kvarlåtenskapen. Det som är av betydelse vid bodelningen när ett äktenskap upplöses är om egendomen ska klassificeras som enskild egendom eller som giftorättsgods. Är det så att sommarstugan är giftorättsgods, dvs stugan inte är din makes enskilda egendom enligt 7 kap 2 § Äktb, så ska ni dela lika på värdet av stugan vid en bodelning (se 11 kap 3 § Äktb).

Kort sagt har det i det här sammanhanget inte någon betydelse vem som står på lagfarten. Ert sommarhus är giftorättsgods förutsatt att det inte faller under någon av de nämnda kategorierna i 7 kap 2 § Äktb. Det innebär att sommarstugan ska tas med i en bodelning, dvs den hälftendelning av makars egendom som sker vid ett dödsfall.

Hur fungerar en bodelning?

Utgångspunkten vid en likadelning vid bodelning är att egendomen först delas upp i två delar utifrån vem som står som ägare till vad. Att din man står som lagfaren ägare innebär egentligen bara att sommarstugan kommer att tas upp som hans egendom i bodelningen. När uppdelningen sedan är klar efter äganderätten får vardera make räkna av sina skulder från sin del av egendomen. När skulderna därefter har räknats bort kollar man på vad som är kvar på respektive makes sida. Då har man rätt till hälften var av det som gemensamt finns kvar. Skulle den ena makes del vara större än den andras sker något som kallas för skifteslikvid, det innebär att den ena maken som har större tillgångar måste lämna ifrån sig så mycket så att slutresultatet blir att man får lika mycket.

Vad gäller vid arvsskiftet?

Makars rätt att ärva varandra går före deras gemensamma barns rätt till arv enligt 3 kap 1 § ÄB. Det innebär att makar egentligen ärver åt sina gemensamma barns vägnar. Du som efterlevande maka blir inte ägare av det som du ärver efter din man utan du ärver med så kallad friförfogande rätt eftersom gemensamma barn har rätt till sitt arv efter den först avlidne föräldern. Gemensamma barn får dock ut sitt arv först då båda deras föräldrar avlidit. Det barn som din make har sedan tidigare är vad som kallas för särkullbarn och de har istället rätt att få ut sitt arv direkt den dag din make avlider såvida särkullebarnet inte avstår sin rätt till att få ut arvet direkt. Avstår ett särkullbarn sin rätt att få ut arvet direkt så ärver särkullbarnet precis som det gemensamma barnet med efterarv och får ut sin del av arvet efter att du är död. Vill särkullbarnet ha ut sitt arv direkt så måste du för att du ska få behålla sommarstugan, lösa ut särkullebarnet för dennes del. (under förutsätting att särkullbarnet ej fått värde ur kvarlåtenskapen från andra tillgångar som maken hade)

Är det så att sommarstugan är din makes enskilda egendom enligt 7 kap 2 § Äktb så kommer den inte ingå i en bodelning och särkullebarnet och ert gemensamma barn kommer i så fall ärva den gemensamt och inte du.

Ni kan också vid din makes död skifta boet på det sättet att du får hela sommarstugan, dock innebär det kanske att du får avstå från något annat för att värdet ska kunna bli lika, dvs du övertar sommarstugan och dess värde och avstår från annan egendom. Får du sommarstugan genom arvsskifte kommer du bli ägare till sommarstugan och kan senare då söka lagfart med hjälp av arvsskifteshandlingen. Dock under förutsättning att övriga dödsbodelägare, de båda barnen, går med på detta.

Hoppas det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?