FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente06/03/2010

Bevittnande av testamente

Bevittning av testamente. Krävs namnförtydligande och personnummer,adress etc. Om ett bevittnande namn ej klart kan tydas och inga adr. eller pers.nr . finns är detta ok?

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Bestämmelserna om testamente återfinns i Ärvdabalkens (ÄB) tionde kapitel. I 10 kap. 1 § ÄB stadgas att ett testamente skall upprättas skriftligen med två vittnen. Dessa vittnen skall bestyrka handlingen med sina namn. Av 10 kap. 2 § stycke 1 följer vidare att vittnena bör anteckna yrke och hemvist, tiden för bevittnandet samt eventuella övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet. Det finns med andra ord inget krav på att vittnena anger sina personnummer och adresser. Det kan dock vara bra ur bevishänseende, men testamentets giltighet påverkas inte av att sådana uppgifter saknas. Vad sedan gäller fallet där namnteckning finns men ej klart kan tydas blir saken något mer komplicerad. Tanken med testamentsvittnen är ju att de efter testators skall kunna styrka att testator frivilligt upprättat testamentet, och att det är denne som undertecknat testamentet. Om det inte går att utläsa vilka vittnena är förloras syftet med bevittnandet. Detta behöver emellertid inte leda till att testamentet inte är giltigt. Vid klander av testamentet är det testamentstagaren som har bevisbördan för att testamentet är upprättat i rätt ordning. Om det ej går att utläsa vilka vittnena är och de således inte kan intyga att testamentet i laga ordning kan testamentstagaren eventuellt få svårt att vinna stöd för sin talan. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?