Friskrivningsklausul och ersättningskrav vid bilköp

2010-02-13 i Avtal
FRÅGA
Hej Jag har en fråga som gäller Köplagen mellan 2 privatpersoner (varav en är bosatt i Finland och finsk medborgare) Gäller då köplagen om köpet har gjorts i Sverige? Här kommer problemet Jag har sålt en bil med ett avtal som klart och tydligt talar om att köparen frånsäger sig sina framtida rättigheter att kräva säljaren på ersättning för eventuella fel. Nu har det visat sig i efterhand att bilen har en del fel. En del av dessa fel kan bara upptäckas av fackman och en del påstådda fel skulle ha upptäckts då köparen undersökte bilen. Jag tar 2 exempel. 1. Xeon ljusen skall enligt lag ha en nivåreglering, vilken inte fungerar och det kan man bara testa på verkstad. 2 Enligt köparen är sommardäcken helt slutkörda. Där kan jag påvisa när dom köptes hur länge jag har haft på dom (och därigenom beräkna antal mil) Jag har nu fått ett brev från ett ombud till köparen. Hur tycker ni att jag skall gå vidare med detta. Tack på för hand
SVAR
Hej!

Inledningsvis beträffande din första fråga om vilket lands lag som ska tillämpas, har precis som du säger köpet skett i Sverige, och svensk lag är då tillämplig, oavsett om köparen är från Finland eller inte.
Att poängtera är dock, att eftersom det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner så råder i stort sett avtalsfrihet er emellan. Avtalet är alltså utgångspunkten för vad som gäller, och först om inget har avtalats ser man till vad köplagen säger (Köplagen är som det kallas dispositiv, vilket betyder att den kan avtalas bort, enligt 3 § Köplagen, se här). Ni skulle i denna situation till exempel ha kunnat avtala att Finländsk lag skulle gälla istället för den svenska köplagen, men då jag utgår från att ni inte gjort det, är det alltså svenska regler som gäller.

För att sedan komma till ditt problem:
Eftersom avtalsfrihet råder är det i princip tillåtet att, som det kallas, friskriva sig från fel i den vara man säljer, eller som i ditt fall, friskriva sig från framtida påföljder på grund därav, exempelvis att köparen inte får kräva ersättning för eventuella fel.

Eftersom det handlar om ett för köparen ofta ofördelaktigt villkor, ställs det dock vissa krav för att en friskrivningsklausul ska kunna göras gällande, framför allt ifråga om tydlighet. Köparen bör vid en normal tolkning av klausulen kunna inse vad det handlar om, till exempel att han faktiskt inte kan rikta några anspråk mot säljaren på grund av fel.
I ditt fall får troligen tillräcklig klarhet anses föreligga eftersom det klart står att inga ersättningskrav kan göras gällande på grund av eventuella fel i bilen. Hade det däremot endast stått att den sålts i ”befintligt skick” eller liknande hade kravet på tydlighet inte varit uppfyllt (enligt 19 § Köplagen, se här)

Tilläggas bör dock att det finns vissa fall när en friskrivningsklausul som verkar godtagbar vid första anblicken, ändå blir ogiltig till följd av vissa omständigheter. Så är för det första fallet om en säljare i samband med köpet till exempel falskeligen utfäst att varan i fråga har en viss egenskap eller är i ett visst skick, eller om han i övrigt inte har uppfyllt sin plikt att upplysa köparen om väsentliga fel i varan som han känner till vid köpet. Mot ett sådant fel (som annars troligen hade fått köparen att avstå från köpet) kan säljaren inte åberopa en generell friskrivningsklausul.
För det andra kan en friskrivningsklausul förklaras ogiltig om den anses oskälig efter en bedömning av framför allt omständigheterna när ni ingick avtalet och klausulens ordalydelse i förhållande till felets karaktär och omfattning (36 § AvtL, se här). Om det är ett väsentligt fel som säljaren borde ha känt till, talar det för att en friskrivningsklausul är ogiltig.

När det kommer till de aktuella fel som du nämner gäller för det första enligt 20 § Köplagen (se här), att köparen inte får åberopa sådana fel som han borde ha upptäckt vid en normal undersökning av varan före köpet. Beträffande de nedslitna sommardäcken är det definitivt något som borde ha upptäckts (har han inte undersökt dem, får han skylla sig själv) och köparen kan därigenom inte åberopa det som fel och kräva ersättning av dig.

Beträffande ljusen blir det som sagt en avvägning hur väsentligt felet är, dina eventuella misstankar osv. Hade köparen indikerat att ljusen var ett av skälen till att han överhuvudtaget köpte bilen eller att de åtminstone hade stor betydelse för honom, och du samtidigt misstänkte att någonting inte stod rätt till med dem, skulle friskrivningsklausulen kunna anses vara oskälig (enligt ovanstående resonemang). Jag tycker dock att det mesta talar för att köparens utökade skyldighet att undersöka bilen (i och med att friskrivningen var formulerad som den var och åtminstone borde fått köparen att anta att allt nog inte står rätt till) gör att köparen inte kan hävda fel i bilen och kräva ersättning av dig.

Utan att veta den exakta lydelsen av ert avtal och vilka eventuella ytterligare fel som föreligger är det dock svårt att ge ett säkrare svar än så här. Jag hoppas ändå att du har fått någorlunda koll på vad som gäller i din situation.

Vänliga Hälsningar

Carl-Henrik Brännberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1489)
2021-05-31 Boka tid med jurist
2021-05-28 Tolkning av avtal gällande hyra av parkeringsplats.
2021-05-28 Får företag fotografera barn?
2021-05-28 Får ett företag neka mig att köpa en tjänst?

Alla besvarade frågor (93069)