Återkalla inbördes testamente

Jag och min make upprättade ett inbördes testamente 25/4 1974, lydande: ”Undertecknade förordar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente att den av oss som överlever den andre skall med full äganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.” Det var aktuellt när vi var unga och ev. skulle bilda ny familj vid ev. dödsfall. Nu är vi gamla och vill att bådas syskon eller syskonbarn skall ärva lika när vi båda har avlidit. Vårat testamente finns registrerat hos tingsrätten som det gjordes då. Hur går vi tillväga för att återkalla det?

Lawline svarar

Hej, Ett inbördes testamente är egentligen två testamenten i ett som två personer gör till förmån för varandra. Inbördes testamente återkallas på samma sätt som vanligt testamente. Återkallelse av testamente regleras i 10 kap. 5§ Ärvdabalken se https://lagen.nu/1958:637. Enligt denna bestämmelse återkallas testamente antingen genom att i samma ordning som gäller för upprättande av testamente återkalla det eller genom att förstöra testamentshandlingen. Testator kan även genom att på annat sätt otvetydigt ge till känna att testamentsförordnandet inte längre gör uttryck för sin yttersta vilja återkalla testamentet. Alla dessa sätt räknas alltså som återkallelse. Om ni väljer att återkalla det enligt samma regler som gäller för upprättande är det reglerna enl. 10 kap. 1§ ÄB som gäller. Det innebär att återkallelsen ska vara skriftlig och bevittnas av två personer. Vittnena ska se er underteckna återkallelsen och de ska även själva underteckna den. Vidare ska de veta vad det är för typ av handling de undertecknar men de behöver inte veta dess exakta innehåll. Om bara en vill återkalla sitt testamentsförordnande i ett inbördes testamente är det möjligt. Enligt 10 kap. 7§ ÄB gäller att om bara en återkallar eller ändrar testamentet och det innebär en väsentlig rubbning av förutsättningarna för det ömsesidiga förordnandet så förlorar denne sin rätt på grund av testamentet. Denna bestämmelse är alltså inte relevant om båda återkallar. Med vänliga hälsningar
Josefin BackmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”