Användning av enskilds personbild i marknadsföring

FRÅGA
Hej! För två år sedan togs 7-8 bilder på mig i syfte att hängas upp som tavlor i en nattklubb. För ett år sedan användes ett av dessa motiv på klubbens vip-kort och jag godkände och fick betalt för detta. Under året som gått har samma motiv som användes till vip-korten använts vid flera tillfällen, dock utan min vetskap. Reklamkampanjer, afficher "flyers" och andra trycksaker har regelbundet använts i marknadsföring utan mitt godkännande och jag har fått förklaringen att nattklubben vill använda denna bild på mitt ansikte för att "profilera" sig. För ca en månad sedan gjordes även två väggmålningar ca1,5x1,5m i samma nattklubb. Det råder inga tvivel om vem bilden föreställer. Kan detta verkligen ha gått rätt till? Jag har fram till nyligen trott att de kan göra vad de vill med bilderna och att jag inte har något att säga till om, men när jag hör mig för verkar det ju inte vara fallet. Kan ni ge råd om hur man kan gå vidare, eller helt enkelt om det kan anses lagligt?
SVAR

Hej,Det förbud som finns i svensk rätt mot utnyttjande av enskilds personbild stadgas i lagen om namn och bild i reklam (SFS 1978:800 http://www.lagen.nu/1978:800). I lagens 1 § fastslås att näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet inte får använda framställning i vilken annans bild utnyttjas utan dennes samtycke. För lagens tillämplighet krävs således att användningen av bilden har skett av en näringsidkare samt att bilden använts i kommersiell reklam, något som utifrån din beskrivning tydligt är fallet åtminstone med de affischer, flyers och trycksaker du nämner.Skyddet mot bildanvändning avser varje bildåtergivning av en identifierbar individ, även om denne är helt okänd för allmänheten. Det klandervärda ligger i att näringsidkaren

s a s åberopar den andre som argument för den nyttighet han marknadsför och därmed söker dra vinning av dennes utseende, anseende eller dyl. I förarbeten till lagen anges att begreppet bild skall tolkas i vid mening. Hur bilden tekniskt framställs bör inte ha någon avgörande betydelse. Bestämmelserna bör omfatta bilden i alla utförandeformer (konstarter) och gälla naturtrogna återgivanden likaväl som karikatyrer som associerar till viss person. Således omfattas även de väggmålningar du nämner av begreppet bild i lagens mening. Mer tveksamt är dock om även väggmålningarna anses utgöra marknadsföring då de mer verkar vara avsedda som utsmyckning inne i klubben.Det avgörande för om användningen av bilderna på dig skall anses otillåten är emellertid att du inte har samtyckt till detta, se 1 §. Du nämner att det ursprungliga syftet med bilderna just var att de skulle användas som tavlor, liksom att du godkände att ett av motiven användes på klubbens vip-kort. Det är möjligt att klubben kan argumentera för att detta inneburit samtycke från ditt håll att medverka i de följande, liknande reklamsammanhangen. Ett samtycke kan givetvis vara begränsat till ett visst reklamsammanhang eller villkorat av att reklamen ges viss utformning. Detta är något du får argumentera för.Om det skulle anses att samtycke inte har förelegat kan bildutnyttjandet resultera i att näringsidkaren drabbas av böter eller skadestånd (se 2 § och 3 §) om utnyttjandet har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Även om uppsåt eller oaktsamhet inte förelegat kan näringsidkaren bli skyldig att erlägga skäligt vederlag för utnyttjandet, se 3 §. Dessutom kan rätten på yrkande av den utnyttjade personen förordna att reklamen ändras och att reklammaterialet förstörs, se 4 §.För att gå vidare med ärendet krävs i princip att du anger brottet till åtal, se 5 §. Lagens främsta funktion brukar emellertid vara att den fungerar som ett påtryckningsmedel, vilket innebär att uppgörelser brukar ske utanför domstol genom att man kommer överens om ett skäligt ersättningsbelopp. Förhoppningsvis kan även du lösa situationen på det senare viset genom att påminna klubben om ovan redogjorda rättsregler.Med vänlig hälsning,

Carl Beyer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Reklam och marknadsföring (120)
2020-05-07 När får det ske en avbildning som används i reklam?
2020-04-28 Är det lagligt för butiker att annonsera om rea när det finns ett väldigt litet antal produkter?
2020-01-03 Bild på mig i reklam utan mitt samtycke
2019-12-09 Ersättning enligt 3 § lag om namn och bild i reklam

Alla besvarade frågor (81677)