FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt08/07/2006

upphävande av faderskap

Kan man upphäva ett faderskap som skrevs på i vetskap om att han inte var pappan för över 50 år sedan? "Pappan" kräver nu ett DNA och påstår sig aldrig ha bekräftat något faderskap och ifrågasätter sig detta. Kan man tvingas att ta ett blodtest efter så många år. Han har ju på något sätt berövat ett barns rättighet till en far.

Lawline svarar

Hej, Vid bekräftelse av faderskap så är det socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört som handlägger ärendet. Vissa formföreskrifter följer vid bekräftelse av faderskap för att det skall vara legalt bindande. Enligt 1 kap 4 § FB så skall bekräftelsen vara skriftlig och bevittnad av två personer. Bekräftelsen skall även godkännas av socialnämnden och modern. Socialnämnden får endast godkänna bekräftelsen om det kan antas att den bekräftande mannen är barnets biologiske far. Detta då det ligger i alla berörda parters intresse att det är rätt man som bekräftar faderskapet. Med beaktande av de formföreskrifter som finns angående bekräftande av faderskap så torde det vara möjligt att finna denna skriftliga bekräftelse. Talan om hävande av faderskap får väckas vid tingsrätten på den ort där barnet har sin hemvist. Det saknas egentligen lagregler om talerätt vid hävande av faderskap som fastställts genom bekräftelse, men reglerna i 3 kap 1 § FB om hävande av faderskapspresumtion kan tillämpas analogt med stöd av praxis. Detta betyder att mannen som har bekräftat faderskapet kan väcka talan mot barnet i domstol för att få faderskapet upphävt. Om det visar sig att den fader som bekräftat faderskapet inte är barnets biologiske far så skall rätten förklara att bekräftelsen saknar verkan mot honom i enlighet med 1 kap 4 § 3 st. FB. Domstolen kan vid ett mål om hävande av faderskap förordna om blodundersökning eller annan undersökning av arvsanlag om det föreligger tveksamhet om faderskapet. Detta kan göras enligt lag (1958: 642) om blodundersökning vid utredning av faderskap. Om förordnande om blodundersökning inte följs så kan vite föreläggas enligt 2 § denna lag. Tyvärr så har tidsaspekten inte någon betydelse i dessa mål. Du är välkommer att återkomma vid ytterligare frågor. Vänligen,
Jenny LarseRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000