FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder09/12/2009

Påföljd för medhjälp till grovt bokföringsbrott

Vilken typ av straff kan medhjälp till grovt bokföringsbrott ge?

Lawline svarar

Hej,I BrB 11:5 § 2 st anges att den som gör sig skyldig till grovt bokföringsbrott döms till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om åsidosättandet avsett mycket betydande belopp eller om gärningsmannen använt falsk handling eller om gärningen ingått som ett led i en brottslighet som utövats systematiskt eller om gärningen annars varit av särskilt farlig art. https://lagen.nu/1962:700

I BrB 23:4 § som reglerar olika former av medverkan anges att ansvar som i brottsbalken är föreskrivet för viss gärning skall ådömas inte bara den som utfört gärningen utan även annan som främjat denna med råd eller dåd. Detsamma skall gälla beträffande i annan lag eller författning straffbelagd gärning, för vilken fängelse är föreskrivet. Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det. Varje medverkande bedöms efter det uppsåt eller den oaktsamhet som ligger honom till last. Ansvar som är föreskrivet för gärning av syssloman, gäldenär eller annan i särskild ställning skall ådömas även den som tillsammans med honom medverkat till gärningen. Vad som sägs i denna paragraf skall inte gälla, om något annat följer av vad för särskilda fall är föreskrivet.

Din fråga gäller vilket straff man kan få för medhjälp. Utformningen av medverkansbestämmelsen har syftat till att åstadkomma en ordning enligt vilken det inte har saklig betydelse om en medverkande är att betrakta som gärningsman eller inte (NJA II 1948 s. 206 f.). Straffskalan för ett brott är sålunda densamma oavsett om en medverkande bedöms som gärningsman eller som anstiftare eller medhjälpare, och det finns inte något hinder mot att gärningsmannen beroende på omständigheterna får ett lindrigare straff än t.ex. anstiftaren. För varje medverkande skall straffet bestämmas efter vad som ligger honom till last.I ett fall som gick upp till HD (NJA 1993 s. 687) dömdes en man för medhjälp till grovt bokföringsbrott och påföljden blev villkorlig dom jämte 100 dagsböter å 110 kr. Här fanns dock förmildrande omständigheter.Av din fråga framgår inte på vilket sätt medhjälp har skett. Alltså får du betrakta mitt svar som generella riktlinjer. Generellt döms inte medhjälpare lika hårt som gärningsmän.

Med vänlig hälsning

Sven LindblomRådgivare
Hittade du inte det du sökte?