FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt03/10/2009

Kan föräldrarna belåna barns fastighet?

Hej Kan föräldrar (vårdnadsinnehavare) belåna barnens (omyndiga) fasighet?

Lawline svarar

Hej! Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken (som du hittar https://lagen.nu/1949:381#K9) kan omyndiga inte råda över sin egendom. Det är istället deras förmyndare som handhar egendomen åt dem till dess de fyller 18 år (12 kap. 1 §). Enligt 13 kap. 1 § är huvudregeln den att om föräldrarna är barnets förmyndare så kan de sköta förvaltningen av barnets tillgångar i princip utan statlig kontroll. Längre fram i 13 kap. finns dock vissa undantag. Ett sådant undantag är 13 kap. 10 § p. 4, som innebär att föräldrar inte kan inteckna (få pantbrev för) barns fasta egendom utan överförmyndarens samtycke (överförmyndare är en tjänsteman som ska finnas i varje kommun). Om föräldrar ansöker om att få inteckna sitt barns fasta egendom ska inskrivningsmyndigheten förklara ansökningsärendet vilande enligt 22 kap. 4 § p. 5 jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994#K22) om inte överförmyndaren har lämnat tillstånd till inteckningen. Föräldrar ska alltså inte kunna få pantbrev i barnets fastighet utan överförmyndarens samtycke. Om nu föräldrarna av en eller annan anledning redan har pantbrev i fastigheten (dessa har kanske tagits ut av tidigare ägare) får de ändå inte ställa dessa pantbrev som säkerhet (dvs. ”belåna” fastigheten) utan överförmyndarens tillstånd. Detta framgår av 13 kap. 12 § p. 3 föräldrabalken. Om föräldrarna ändå skulle belåna fastigheten utan överförmyndarens samtycke gäller följande. Föräldrarnas motpart (den som lånat ut pengarna, oftast en bank) måste enligt 12 kap. 10 § föräldrabalken vänta på att överförmyndaren ska bedöma om han eller hon vill godkänna avtalet. Ger överförmyndaren sitt tillstånd står avtalet fast. Om tillstånd inte ges tillämpas 12 kap. 11 § som hänvisar till 9 kap. 7 § 1 st. I den bestämmelsen slås den huvudregeln fast att om parterna – dvs. i det här fallet föräldrarna och banken – kan lämna tillbaka det de har fått i avtalet så ska det ske. Pantbrevet ska alltså återlämnas till föräldrarna medan dessa ska återbetala lånet. Det som sägs i 9 kap. 7 § 1 stycket andra meningen om skäligt underhåll och nytta för den omyndige kommer knappast att kunna vara tillämpligt här, så du kan bara bortse från den bestämmelsen. Sammanfattningsvis är läget alltså det att föräldrar i princip inte kan belåna sitt barns fastighet utan överförmyndarens samtycke. MVH
Dennis AndreevRådgivare
Hittade du inte det du sökte?