FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/10/2009

Bodelning vid äktenskapsskillnad

vi har skilt oss jag äger huset under tiden vi var gifta började vi bygga till, hon har aldrig betalat något i äktenskapet , kan hon gå rakt ut utan några somhelst skyldigheter

Lawline svarar

Hej 7 kap 1 § ÄktB lyder att "En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom". Enskild egendom är enligt 2 § 1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild, 2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda, 4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, 5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. Avkastning av enskild egendom är giftorättsgods, om inte annat har föreskrivits genom en sådan rättshandling som avses i första stycket. Vid bodelning så skall allt giftorättsgods (egendom som inte är enskild) delas lika mellan makarna efter att avdrag för eventuella skulder har gjorts, i enlighet med 11 kap 3 §. Hon har således rätt till hälften av er gemensamma egendom. Du kan dock ansöka om jämkning enligt 12 kap 1 §. Jämkning beviljas i den mån det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är oskäligt att en make skall lämna egendom till den andra maken i den omfattning som följer av 11 kap. Bodelningen görs då istället så att den förstnämnda maken får behålla mer av sitt giftorättsgods. Vill du läsa mer, klicka https://lagen.nu/1987:230 Återkom gärna om du har fler frågor! Vänligen
Lawline Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000