FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/08/2009

Kan man avsäga sig faderskapet?

Kan man avsäga sig faderskapet när barnet har kommit till genom insemination från en annan man.Man får ju skriva på ett papper att man är fadern,fast man inte är den biologiske fadern.Vad gäller vid ett dödsfall t ex? Vem är det som är underhållskyldig tills barnet blir myndig,när man inte är sammanboende? Undrande!!

Lawline svarar

Hej Barnets rätt till en far väger tyngre en mannens eventuella intresse av att avsäga sig sitt faderskap då principen om "barnets bästa" gäller. Det finns inga undantag i en förälders underhållsskyldighet för barn som kommit till på ett visst sätt i lagen. Faderskap är ett livslångt åtagande och ett samtycke till insemination innebär därför också att man är villig att åta sig ett sådant livslångt ansvar. Domstolen fastställer vem som skall anses som barnets fader, och enligt 1 kap 6 § FB så skall den anses som barnets fader som givit samtycke till inseminationen: "Har insemination utförts på modern med samtycke av en man som var hennes make eller sambo och är det med hänsyn till samtliga omständigheter sannolikt att barnet har avlats genom inseminationen, skall vid tillämpning av 2-5 §§ den som har lämnat samtycket anses som barnets far". Det är den förälder som barnet inte stadigvarande bor hos som blir underhållskyldig(se förtydligande i lagtexten nedan). Vid ett eventuellt dödsfall av den förälder som har vårdnaden och som barnet varaktigt bor hos, fortgår underhållsskyldigheten t.o.m. den månad under vilken barnet fyllt 18 år. (Detta förutsatt att den andra föräldern inte inträder som vårdnadshavare vid dödsfallet och barnet varaktigt bor hos denne i fortsättningen). 7 kap 2 § FB En förälder skall fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet, om föräldern * 1. inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller * 2. har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Underhållsbidrag fastställs genom dom eller avtal. 6 § Underhållsstöd lämnas från och med månaden efter den månad föräldrarna flyttat isär eller rätt till stöd annars uppkommit, dock inte för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden. Underhållsstöd lämnas till och med den månad under vilken barnet fyllt 18 år eller till och med den tidigare månad under vilken rätten till stöd annars upphört. Lag (2000:1397). Enligt SOU 2005:43 sid 664 så skall principen om barnets bästa vara avgörande vid bedömningen om vem som skall inträda som vårdnadshavare vid ett eventuellt dödsfall av en förälder som ensam hade vårdnad om barnet. Om du vill läsa vidare, kan du klicka https://lagen.nu/1949:381#K7P2S1 Vänligen
Lawline Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000