FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/12/2009

Vårdnadens utövande vid gemensam vårdnad

Jag är separerad och har två barn som är skrivna hos mig, 9 och 11 år. Vi har dock delad vårdnad. Är det nån skillnad på boende förälder och umgängesförälder ? (när det gäller rätten att bestämma ex umgänge mm) Ett exempel, barnen är varannan vecka hos mig och varannan hos sin far, om jag slutar lunch nån dag under hans vecka vill jag få hämta dom istället för att de ska vara kvar på fritids till 17.00, jag lämnar dom givetvis till honom kl 17 när han är hemma från jobbet. han vägrar detta och säger att de måste vara på fritids till 17, barnen vill få komma hem tidigt och sen lämnas till sin pappa.

Lawline svarar

Relevant reglering finns i kapitel 6 Föräldrabalken(hädanefter FB). Då barnen i ert fall står under er gemensamma vårdnad skall ni enligt 6 kap 11§ och 13 § FB tillsammans fatta beslut i frågor som rör barnens angelägenheter, se http://www.westlaw.se.ludwig.lub.lu.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=614. Detta innebär att om en av er motsätter sig ett beslut eller en åtgärd kan åtgärden eller beslutet inte genomföras. Då meningsskiljaktigheter föreligger kan således ett beslut om att barnen skall hämtas av en av er en dag då barnen egentligen är hos den andre inte fattas. De enda beslut som du som boendeförälder kan fatta enskilt utan barnens pappas godkännande är beslut i frågor som rör det dagliga livet. Umgängesföräldern däremot kan aldrig fatta beslut enskilt. Det du kan göra i den aktuella situationen för att komma runt meningsskiljaktigheterna är att ansöka om enskild vårdnad. Utgångspunkten vid en sådan ansökan är barnets bästa enligt 6 kap 2a§ FB, se http://www.westlaw.se.ludwig.lub.lu.se/pls/onl_se/!ilseintk.request?funktion=lg&produkt=&normid=&prodid=614. Gemensam vårdnad presumeras vara det som är bäst för barnet. Vid bedömningen skall hänsyn tas till både långsiktiga och kortsiktiga effekter av ett beslut om ändring i vårdnaden. Omständigheter som särkilt är att beakta vid en bedömning av huruvida ensam vårdad skall förordnas är om barnen fysiskt eller psykiskt far illa av den gemensamma vårdnaden samt till hur väl föräldrarna samarbetar i utövandet av vårdnaden. Barnets behov av kontinuitet väger mycket tungt i bedömningen. Då det gäller umgänge med den förälder som inte är boendeförälder skall sägas att umgänget i första hand är till för barnets behov. Barn har aldrig någon plikt att umgås och föräldrar har aldrig motsvarande rätt. Ni har som föräldrar ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses, se 6 kap 15§FB. Boendeföräldern har särskilt ansvar för att lämna upplysningar om barnen som kan främja umgänget. Med vänlig hälsning,
Louise Albertson - WittingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”