FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt10/01/2009

Kvalifikationstid för föräldrapenning

Lagen 1962:381 4kap 6§ anger att man skall varit anställd 240 dagar i följd före barnets födelse.

Är det en normal lagtolkning att "före" innebär "Före, i omedelbar anslutning till" som Försäkringskassan gärna gör? Hittar inga förarbeten eller andra referenser till denna tolkning.

Lawline svarar

Hej,Kvalifikationstiden du refererar i frågan måste uppfyllas för att ha rätt till föräldrapenning som motsvarar förälders sjukpenning de första 180 dagarna av föräldraledigheten. Uppfylls inte kvalifikationstiden får man istället föräldrapenning på grundnivå, 180 kr/dag, under denna period. Att märka är dock att oavsett om kvalifikationstiden är uppfylld eller inte, har man efter dessa 180 dagar rätt föräldrapenning på sjukpenningnivå i 210 dagar om man arbetar i Sverige enligt 4 kap. 6 § 3 st. Lagen om allmän försäkring (AFL), se https://lagen.nu/1962:381, och 3 kap. 4 § 2 p. Socialförsäkringslagen, se https://lagen.nu/1999:799.Mer exakt krävs för föräldrapenning på sjukpenningnivå den första perioden att man i 240 dagar före barnets födelse varit försäkrad för en sjukpenning över 180 kr/dag enligt 4 kap. 6 § 2 st. AFL, se https://lagen.nu/1962:381. Med uttrycket att vara ”försäkrad” avses arbetande. Att man varit försäkrad för en sjukpenning över 180 kr/dag innebär att man haft en månadsinkomst om ungefär 6750 kr, beräkning enligt 3 kap. 4 § 2 p. AFL, se https://lagen.nu/1962:381.Försäkringskassans tolkning av kvalifikationskravet är rimlig. Enligt ordalydelsen i 4 kap. 6 § 2 st. AFL skall de 240 dagarna vara i följd, se https://lagen.nu/1962:381. För att ha rätt till föräldrapenning över grundnivå, alltså på sjukpenningnivå, måste man som sagt vara arbetande enligt 3 kap 4 § 2 p Socialförsäkringslagen, se https://lagen.nu/1999:799. Det betyder att om man arbetat en period, slutar arbeta och därefter får barn och skall bli föräldraledig har man inte rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivån eftersom man inte är arbetande. I förening med det generella kravet i Socialförsäkringslagen på att man skall vara arbetande, är Försäkringskassans tolkning av 4 kap. 6 § 2 st. troligen korrekt.Efter viss undersökning kommer alltså fram till samma tolkning som Försäkringskassan, men regelverket är komplicerat och jag kan inte ge någon garanti. Det är inte omöjligt att det finns speciella regler beroende på anledningen till avbrottet mellan perioden då kvalifikationstiden uppfylldes och barnets födelse.Med förhoppning att svaret ändå givit viss klarhet,

vänliga hälsningar

Maria HolmeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000