FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt26/02/2009

Hävande av faderskap

Hej ! Min man har skrivit på ett fadersskap som senare visat sig vara felaktigt. Flickan är över 18 år. Hur går vi tillväga för att få upprättelse på detta? Vi vill att flickan ska ärva sin biologiska pappa.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Fastställande och hävande av faderskap regleras i föräldrabalken (se http://lagen.nu/1949:381). Faderskap kan fastställas antingen genom en bekräftelse eller också genom att mannen presumeras var far till barnet om mannen var gift med barnets mor vid födseln. I båda fallen kan man vända sig till tingsrätten i den ort där barnet har sin hemvist för att få faderskapet hävt. Eftersom barnet i ditt fall är över 18 år är det barnet själv som skall driva ärendet i domstol (se 3 kapitlet 1-2 §§ föräldrabalken). Även fadern som anses vara far till barnet, genom till exempel presumtion, får driva ett mål om ogiltigförklarande. Om det står klart vem som är den riktige fadern kan den andre mannens faderskap bekräftas i samma mål. Genom att det riktiga faderskapet fastställs får barnet rätt till bland annat arv. I ett mål för att häva en faderskapsbekräftelse skall det styrkas att den man som bekräftat faderskapet inte kan vara barnets far och här ställs beviskraven högt. För att häva en faderskapspresumtion finns även möjligheten för den felaktigt presumerade fadern att godkänna en annan mans formenliga faderskap, se 1 kapitlet 2 § sista stycket. Vänder man sig till domstolen för att häva faderskapet kan det göras enligt en av flera grunder som återfinns i 1 kapitlet 2 § föräldrabalken. Beviskraven inte lika hårda som när det gäller ogiltigförklarande av en faderskapsbekräftelse. Jag hoppas att jag varit till din hjälp! Med vänlig hälsning
Gabriella PerssonRådgivare