FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt02/12/2008

Utbetalning av legat

Jag är en legatarie som ska ärva pengar från min bortgångne farfar. Men vem betalar ut pengarna till mig? Är det min pappa? Eller är det advokaten som betalar ut direkt till mig?

Lawline svarar

Hej, Definitionen av legat anges i 11 kap. 10 § Ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637. Huvudregeln är att legatet skall betalas ut ur dödsboet innan det skiftas, alltså innan kvarlåtenskapen delas mellan arvingar och testamentstagare enligt 11 kap. 2 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637. Detta gäller dock inte om inte annat framgår av testamentet enligt 11 kap. 1 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637. Om din farfar exempelvis angett i testamentet att ditt legat skall avräknas av din pappas lott gäller alltså det. Vem som skall betala ut legatet regleras i 22 kap. ÄB. När en person avlider övergår skötseln av den avlidnes egendom till ett dödsbo. Dödsboet företräds av dödsbodelägarna, alltså arvingarna och testamentstagarna enligt 18 kap. 1 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637, om inte en boutredningsman förordnats enligt 19 kap. 1 §, se https://lagen.nu/1958:637. Då legatet skall utgå innan dödsboet skiftas, är det mot dödsboet som du som legatarie skall rikta ditt anspråk. Enligt 22 kap. 1 § ÄB, se https://lagen.nu/1958:637, skall legat utges så snart som möjligt, men testamentet måste ha vunnit laga kraft. Att testamentet vunnit laga kraft innebär att det inte längre går att överklaga. Rätten att överklaga tillkommer arvingar och talan måste väckas inom 6 månader från det att arvingen delgivits testamentet enligt 14 kap. 4-5 §§, se https://lagen.nu/1958:637. Ditt legat skall alltså betalas ut av dödsboet som antingen företräds av dödsbodelägarna eller av en boutredningsman. Om advokaten du nämner i frågan är boutredningsman, är det han som ansvarar för utbetalningen av legatet. Om boet skulle ha skiftats innan legatet betalats ut, ansvarar alla dödsbodelägarna för att utbetalning sker enligt 22 kap. 1 § 2 st. ÄB, se https://lagen.nu/1958:637. I så fall kan du rikta anspråk mot vem som helst av arvingarna och kräva ditt legat. Med vänlig hälsning
Maria HolmeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000