FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt12/10/2008

Samboavtalets verkningar och innebörd mm.

"All annan egendom som var och en av samborna äger faller utanför bodelningen oavsett om den har förvärvats före eller under sambotiden. Var och en behåller alltså sin egen egendom" Vad räknas som egen egendom? Om man har gemensam ekonomi under sambotiden kan då den ene av parterna hävda att denne äger en möbel. Min före detta hävdar att han är ägarare till de möbler vi köpt när vi bodde ihop. Att han varit i affären och därför har sitt namn på kvittot kan väl inte gillas? Jag har ju bidragit till den gemensamma ekonomin och vi har ju köpt möblerna till oss. Eller? Jag har däremot köpt en soffa för pengar jag hade på mitt bankkonto då vi träffades. Är soffan min egendom?

Lawline svarar

Hej! Din fråga regleras av sambolagen, se https://lagen.nu/2003:376. Av den 3 § följer att som samboegendom avses sambos gemensamma bostad och bohag som man införskaffat för gemensam användning. Med sambos gemensamma bohag avses enligt 6 §, möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre med undantag för sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Av 8 § följer att vid upphörandet av samboförhållandet skall det gemensamma bohaget samt bostaden delas lika mellan samborna. Från dessa normala principer äger dock sambos möjlighet att ingå samboavtal, 9 §. Detta får den effekten att samborna kan avtala att bodelning inte skall ske över huvud taget alternativt att viss egendom icke skall ingå etc. I ditt fall har som jag förstår just ett så kallat samboavtal ingåtts, med den innebörd att all egendom som respektive part förvärvat icke skall ingå i bodelningen. Vad som menas med egendom torde vara bohag i den bemärkelsen som gemensamt bohag definieras i 6 §. Denna innebörd kan man dock inte helt säkerställa då innebörden faktiskt beror och baseras på den avsikt ni som parter avsett ge uttrycket ”egen egendom”. Min slutsats är dock att det borde likställas med möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre. Eftersom din man är den person som står på kvittona så är detta något som ger för handen att han innehar äganderätten för sakerna, dvs. han och enbart han äger egendomen. Att den varit avsedd att användas gemensamt förändrar inte statusen på äganderätten. Frågan kan kompliceras av om det är så att ni betalt möblerna för gemensamma pengar. Detta föranleder att du kan argumentera för att ni är samägare till egendomen. Är det bara så att det är en tillfällighet att det just är din mans namn på kvittot istället för din, kan man som sagt anse egendomen som gemensam, dvs att ni tillsammans äger halva egendomen var. Namnteckningen på kvittot torde dock vara en presumtion, dvs en antydan att din sambo äger egendomen, vilken du vid en tvist skall bryta igenom för att egendomen skall ses som er gemensamma. Avtalet torde få den effekten att soffan blir din egendom samt de möbler som din sambo har köpt (i sitt namn) kommer förbli din sambos även efter delningen om inte du kan visa på samägande. En sista utväg är en jämkningsregel som finns i 9 § 3 st, vilken säger att när ett samboavtals villkor är oskäligt med hänsyn till avtalet i dess helhet, omständigheter vid villkorets tillkomst etc. kan avtalet jämkas eller lämnas utan avseende vid bodelningen. I rättsfallet NJA 2003 s. 650 har HD sagt att man skall göra en helhetsbedömning av avtalet huruvida det kan anses vara skäligt eller ej. Som du förstår är utgången i ditt fall oviss och svår att sia om. Hoppas du är nöjd med svaret! Med vänliga hälsningar
Jonatan KirkhoffRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000