FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt16/11/2008

Skadeståndsansvar för skadegörelse av 13-åring

Nu är det så att min son 13 år har förstört en kamera i hans kompis skola och dom sa till hans kompis att om han inte berättar min sons namn så kommer han få all skuld och få betala, nu undrar jag är det lagligt att ge någon annan skulden utan att den gjort något och så unrar jag också att om min son nu får räkning och inte betalar den vad händer eftersom han är under 15 år. Jag vill inte betala hans räkning för att han alltid gör massa dumheter och jag vill att han ska få ett straff för de han får samla pengar eller så får han skita i att betala, men som sagt vad händer om han INTE betalar? (DET HANDLAR OM EN ÖVERVAKNINGSKAMERA)

Lawline svarar

Hej, Det är inte möjligt att ålägga någon skuld utan att den har gjort något av den anledningen att det inte finns någon grund för att göra det. Din son kan inte dömas för något brott eftersom han inte hade fyllt 15 år när handlingen begicks 1:6 Brottsbalkenhttps://lagen.nu/1962:700#A1 . Föräldrar har i de allra flesta fall inte något ansvar för skador som deras barn orsakar. Detta ansvar uppkommer enbart för vårdnadshavare om de själva har varit vårdslösa. Din son kan däremot bli skadeståndsskyldig. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, 2:1 Skadeståndslagen (SkL)https://lagen.nu/1972:207#K2 . Förstörde inte din son kameran uppsåtligen kommer det göras en oaktsamhetsbedömning av hans handlande. Utgångspunkten är att den skadelidande ska få full ersättning för sin skada. När det gäller ungdomar under 18 år finns dock en särskild regel som gör att det kan bli möjligt att sänka skadeståndet. Enligt 2:4 SkL ska den som vållar skada innan han har fyllt arton år ersätta skadan i den mån det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter. När man bedömer handlingens beskaffenhet ska hänsyn tas till barnets subjektiva inställning, det vill säga hur väl införstådd barnet var i handlingens konsekvenser och så vidare. När man bedömer om ett barn över huvud taget kan åläggas skadeståndsansvar är utgångspunkten att det aldrig kan anses oskäligt att låta skadestånd utgå fullt inom ansvarsförsäkringens ram. Har ett oförsäkrat barn egna tillgångar är detta ett argument för skadestånd. Vid skälighetsprövningen måste omständigheterna kring skadefallet beaktas. Om det finns speciellt ömmande förhållanden på skadevållarens sida, t.ex. att denne är utvecklingshämmad, kan detta också vara en omständighet av betydelse. I ett rättsfall (NJA 1976 s. 121) uttalades det att enligt lagens förarbeten är det avsett att denna jämkningsmöjlighet ska användas jämförelsevis restriktivt. Jämkning ska komma i fråga huvudsakligen i fall då full ersättning skulle innebära en oskäligt betungande börda för den skadeståndsansvarige. Det är alltså i första hand de ekonomiska följderna för denne som ska beaktas, men vid bedömningen måste skälig hänsyn tas också till den skadelidandes ekonomiska förhållanden och till omständigheterna kring skadefallet. Rättsfallet gällde skadeståndsansvar för misshandel utfört av en 15-årig pojke. I rättsfallet jämkades inte beloppet framförallt då domstolen ansåg att skadevållaren hade uppsåt även om han var omogen och att skadeståndsbeloppet inte kunde anses oskäligt betungande. Om din son inte kan betala kommer skadeståndskravet bli ett ärende hos kronofogdemyndigheten. Med vänlig hälsning
Sara OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”