FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/03/2008

Efterlevande makes samt särkullbarns arvsrätt

Jag gifter mig till sommaren med en man som har två barn sedan tidigare. Jag har också två barn sedan tidigare. Vi har inga gemensamma barn. Vad gäller om någon av oss skulle dö? Vad ärver den efterlevande och vad ärver särkullebarnen och vid vilken tidpunkt?

Lawline svarar

Hej! Eftersom ni inte har några gemensamma barn är det era egna barn, de s.k. särkullbarnen, som ärver i första hand om någon av er skulle avlida. Skyddet för den efterlevande maken uppställs inte på samma sätt som det görs när gifta par har gemensamma barn. Man menar i motiven att särkullbarn, alltså barn till endast en av makarna, inte har samma känslomässiga relation till den efterlevande maken som ett av makarna gemensamt barn har och att det är därför förståeligt om särkullbarnen inte vill vänta med att få ut sitt arv tills den efterlevande maken avlidit. Skulle ni däremot få ett gemensamt barn under ert äktenskap, skulle det innebära att det barnet får sin arvsrätt uppskjuten till tidpunkten för den efterlevande makens död. Den efterlevande maken skulle då med fri förfogande rätt överta hela den avlidne makens kvarlåtenskap och alltså fritt kunna disponera över det under sin livstid. Se närmare i 3 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (ÄB), http://lagen.nu/1958:637. Dock skulle den efterlevande maken inte få testamentera bort den först avlidne makens kvarlåtenskap. Men i förhållande till särkullbarnen, som nämnt ovan, gäller skilda regler. Den efterlevande maken har då ingen arvsrätt. Särkullbarnen kan åberopa sin arvsrätt direkt efter deras förälders död, och får inte sin arvsrätt uppskjuten. Dock finns ett undantag. Skulle den avlidne makens egna barn avstå från att göra sin arvsrätt gällande, gäller samma rätt till efterarv för den efterlevande maken som makarnas gemensamma bröstarvingar. Se närmare i 3 kap 9 § ÄB. Efterlevande makes arvsrätt förutsätter att äktenskapet består även vid dödstillfället. Om det vid dödsfallet skulle pågå ett mål om skilsmässa anses förhållandet vara upplöst, se 3 kap 10 § ÄB jmf med 9 kap 12 § Äktenskapsbalken (ÄktB), se närmare i den senare lagen http://lagen.nu/1987:230. Ren faktisk särlevnad, utan att talan om äktenskapsskillnad anhängiggjorts, utsläcker dock inte arvsrätten. Jag hoppas att jag bringat lite ljus över situationen och lyckats svara på dina frågor på bästa möjliga sätt. Har du fler funderingar får du gärna återkomma. Med vänliga hälsningar,
Ani BabakhanlooRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000