FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt09/02/2008

Förälders rättigheter vid flytt med barn.

Jag är skild sedan ett år och har barnen varannan vecka. Nu ska mamman flytta ihop med en ny man i en annan kommun och barnen tycker att det går för fort. Har jag några rättigheter i samband med att hon flyttar våra barn? Har jag rätt att bli informerad före flytten om var och hur dom ska bo så att jag vet att barnen får det bra i sitt nya hem? Var kan jag vända mig om vi inte kommer överens angående barnen?

Lawline svarar

Bestämmelserna om vårdnad, boende och umgänge återfinns i 6 kapitlet föräldrabalken, http://www.lagen.nu/1949:381#K6 . En förälders rätt till medbestämmande och insyn i förhållanden som rör barnet beror till största delen av om föräldern även är vårdnadshavare till barnet. Grunderna för vårdnadens utövande finns i 2 §, http://www.lagen.nu/1949:381#K6P2 , och 11 §, http://www.lagen.nu/1949:381#K6P11 . En vårdnadshavare har ett ansvar för barnets välfärd. För att kunna utöva detta ansvar har vårdnadshavaren rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, dock med beaktande av att barnet i takt med stigande ålder och utveckling ska ha allt större rätt till eget medinflytande. Vid gemensam vårdnad, som är det absolut vanligaste, gäller detta båda vårdnadshavarna tillsammans, vilket framgår av 13 §, http://www.lagen.nu/1949:381#K6P13 . Huvudregeln är alltså att föräldrarna vid gemensam vårdnad ska fatta alla beslut som rör barnet gemensamt. I 13 § andra stycket stadgas att en förälder i vissa fall har rätt att ensam fatta beslut rörande vårdnaden, i frågor som inte utan olägenhet kan uppskjutas. Hit räknas beslut som rör den ”dagliga omsorgen” och som därmed kan fattas ensam av den förälder som barnet bor hos. Beslut som faller utanför den dagliga omsorgen är beslut ”av ingripande betydelse för barnets framtid”, som därmed inte får fattas utan den andre vårdnadshavarens samtycke. En exakt definition om vilka beslut som kan anses falla in under den dagliga omvårdnaden finns inte. I äldre lagförarbeten har man sagt att beslut om var i landet barnet ska bo och vilken skola barnet ska gå i är sådana beslut där samförstånd alltid krävs mellan vårdnadshavarna. Om samförstånd inte kan nås ska de rådande förhållandena bestå. Även om dessa uttalanden utsatts för kritik är det sannolikt att detta ses som huvudregeln även idag, vilket i så fall innebär att en förälder som flyttar ett barn utan den andres godkännande skulle kunna dömas för egenmäktighet med barn enligt 7 kapitlet 4 § Brottsbalken. Vad gäller val av skola har JO uttalat att när det gäller skolgång som omfattas av skolplikt, det vill säga grundskola men däremot inte förskoleverksamhet eller gymnasium, så ska det åligga skolan att informera sig om bägge vårdnadshavarnas inställning innan barnet tas emot i skolan. Även vid ansökan om ändring av barnets folkbokföringsadress krävs i princip att bägge vårdnadshavarna medverkar. Barnet har rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med och föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att umgängesbehovet tillgodoses, 15 §, http://www.lagen.nu/1949:381#K6P15 . Det vill säga att den förälder som barnet bor hos har en skyldighet att aktivt medverka till barnets umgänge med den andre föräldern. Detta gäller även om vårdnaden inte är gemensam. Boföräldern kan även, med beaktande av föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter, ha en skyldighet att ta del av resekostnaderna som föranleds av barnets umgänge med den andre föräldern. Vad gäller insyn i barnets personliga förhållanden har en vårdnadshavare som huvudregel alltid rätt att hos myndigheter, som exempelvis skola och socialtjänst, ta del av alla uppgifter och handlingar som rör barnet. Vid utövande av umgänge har boföräldern en skyldighet att lämna upplysningar som kan främja umgänget. Detta gäller även gentemot en förälder som inte har del i vårdnaden. Sådana upplysningar kan röra till exempel byte av barnets bostadsort, barnets hälso- och sjukdomstillstånd, barnets skolgång, kamratrelationer, mobbningsproblem, fritidsintressen osv. Någon sanktion finns emellertid inte för den förälder som vägrar lämna sådana uppgifter. Givetvis har en förälder alltid rätt att veta var barnet bor, om inte mycket särskilda skäl (som exempelvis ett skyddsbehov) talar emot. Om föräldrarna inte kan enas kan en domstol, på talan av en förälder, fatta beslut i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Med boende menas då hos vem barnet ska bo, inte var någonstans i landet (den vårdnadshavare som vill flytta utan den andre vårdnadshavarens godkännande torde vara utlämnad till att ansöka om ensam vårdnad). I alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara vägledande. Barnets egen vilja ska alltid beaktas med hänsyn till barnets ålder och mognad. Från 12 år har man sagt att barnet i regel är gammalt nog att få gehör för sin egen vilja, även om en bedömning alltid görs i det enskilda fallet. I första hand kan man emellertid alltid vända sig till familjerätten i kommunen för att få råd och hjälp i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Dessa kan exempelvis bistå med medlingshjälp mellan föräldrarna. Vänliga hälsningar
Johanna NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000