FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/01/2008

Förutsättningar för ensam vårdnad

Vad krävs för ensam vårdnad. Har två barn med en drummel, men han har inte gjort sig skyldig till något brott. Har ensam vårdnad över den minsta, men han träffar inte någon av dom

Lawline svarar

Hej! Bestämmelser om vårdnad finns i 6 kap Föräldrabalken (FB http://www.lagen.nu/1949:381). Utgångspunkten är att barnets bästa skall vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (se 6 kap 2a § FB). Det innebär alltså att frågan skall ses ur barnets synvinkel och hänsyn skall tas till risken att barnet far illa, att barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna tillgodoses samt föräldrarnas vilja och förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Gemensam vårdnad anses vara det bästa för barnet. Om någon av föräldrarna vill få ändring i vårdnaden skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna (se 6 kap 5 § FB). Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller inte skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (st 2). Rätten kan besluta om gemensam vårdnad mot en förälders vilja, men däremot inte om båda föräldrarna motsätter sig detta. Man kan således säga att det finns en presumtion för gemensam vårdnad. För att rätten skall döma till ensam vårdnad, förutom när båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, har det i praxis krävts att särskilda omständigheter talar mot gemensam vårdnad (se rättsfallet NJA 1999 s 451). En sådan särskild omständighet kan vara att ena föräldern är olämplig som vårdnadshavare, t.ex. om denne utsatt barnet eller den andra föräldern för våld. En särskild omständighet som också kan tala mot gemensam vårdnad är att det råder en konflikt mellan föräldrarna som är så svår och djup att det är omöjligt för dem att samarbeta i frågor som rör barnet (se rättsfallet NJA 2000 s 345). I ditt fall verkar det inte ha förekommit våld från pappans sida, vilket innebär att du måste visa att ni har samarbetssvårigheter. Enligt praxis krävs det samarbetssvårigheter av allvarlig art för att bryta presumtionen för gemensam vårdnad. Sammanfattningsvis är det alltså relativt mycket som krävs för att få ensam vårdnad, såtillvida inte pappan går med på detta förstås. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,
Rebecka BoholmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000