FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/12/2007

Boutredningsman

Bouppteckning efter min make är upprättad och registrerad av Skatteverket. Det finns 2 gemensamma barn och 3 särkullbarn (min mans barn). Särkullbarnen har nu begärt att en boutredningsman skall tillsättas - måste man acceptera detta? Är det alltid dödboet som står för kostnaderna för en ev boutredningsman när det finns tillgångar i boet? (jag och våra gemensamma barn repr 85% andel av boet - vilket i så fall betyder att vi står får 85% av kostnaderna för något som vi EJ önskar skall genomföras) Kan man begära att den som ansökt att boutredningsman skall tillsättas skall stå för kostnaderna? Hur lång tid har en boutredningsman på sig för att utreda ett dödsbo? Tack på förhand för svar!

Lawline svarar

Tingsrätten ska enligt ärvdabalken (ÄB) 19 kap 1 § förordna, att egendomen ska avträdas till förvaltning av boutredningsman, samt utse någon att i sådan egenskap handha förvaltningen, om en av dödsbodelägarna begär det. Samtycke krävs inte från samtliga dödsbodelägare. Enligt ÄB 19 kap 2 § ska den av Skatteverket registrerade bouppteckningen bifogas som bevis till ansökan om förordnande av boutredningsman Enligt ÄB 19 kap 19 § har boutredningsmannen rätt att erhålla skäligt arvode samt ersättning för sina kostnader. Det är i första hand dödsboet som ska lämna denna ersättning, men om dödsboet inte lämnar några tillgångar är det sökanden personligen som är ansvarig för ersättningen. Det finns ingen angiven maxtid inom vilken boutredningsmannen måste upprätta sin boutredning. Däremot stadgas det i ÄB 19 kap 15 § att ”så snart dödsboet beretts för bodelning eller arvskifte samt delning kan äga rum utan men för någon, vars rätt är beroende av utredningen, skall boutredningsmannen göra anmälan härom till delägarna och avgiva redovisning för sin förvaltning.” Med vänlig hälsning
Johanna BergstenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000