FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/12/2007

Möjligt att testamentera bort makes arv?

Fråga Min avlidne mor har i sitt testamente skrivit följande: Undertecknad.......förordnar härmed, med upphävande av mitt tillsammans med min make,....gemensamma testamente. att om jag avlider före denna, all min kvarlåtenskap skall med full äganderätt tillfalla mina bröstarvingar med fördelning emellan dem enligt lag. All egendom som tillfaller mina bröstarvingar i arv efter mig skall, jämte all avkastning därav, utgöra deras enskilda vari make ej äger giftorätt. Betyder detta att min mor har försökt att göra min far arvslös? Om så är fallet, kan vi bestrida testamentet och få det ogiltigförklarat?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Är den som avlider gift när han eller hon dör, är huvudregeln att efterlevande maken ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap. Detta gäller även före de äkta makarnas bröstarvingar, det vill säga gemensamma barn. Denna huvudregel är dock inte tvingande utan går att avtala bort genom ett testamente. Efterlevande make har således inte arvsrätt när den make som avlidit har testamenterat bort sin kvarlåtenskap. En make kan sammanfattningsvis genom testamente göra den andre maken helt eller delvis arvlös, vilket din mor här ämnat göra. Det bör dock påpekas att din far alltid har rätt till 4 ggr basbeloppet och att testamente som gör att denne ej erhåller detta är utan verkan. Om du själv vill fördjupa dig i problematiken hänvisar jag dig till Ärvdabalken 3:1. Om din mor var frisk vid testamenterandet samt ingen har tvingat henne till dess lydelse är det i princip omöjligt att få ett testamente ogiltigförklarat, 13 kap. ÄB. Lycka till!
Rådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”