FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/12/2007

Försäljning av fastighet via god man

Vi har en gemensamt ägd fastighet 50/50 som är ute på offenlig försäljning via god man. Vi har lagt ett bud på den andra partens halva som dom dock förkastade. Ombudet verkar tro att det ska gå att få högre pris genom att annonsera på blocket ? Får det gå till så? Vi har ju dock lagt ett bud vilket inte den andra parten har gjort ! Till saken hör att fastigheten bara har ett taxeringsvärde på under 10000kr och nolltaxerade hus måste rivas. Ombudet har väl provision på försäljningspriset ?

Lawline svarar

Hej! Reglerna beträffande god man regleras i 11-12 kap Föräldrabalken (FB). En god man utses i de fall då någon själv inte kan ta tillvara sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, 11 kap 4 § FB. God man kan även förordnas vid boutredningar där en delägare inte kan ta tillvara sin egen exempelvis pga att personen är underårig, se 11 kap 3 § FB. En god mans skall då denne utför sitt uppdrag, i detta fall försäljning av fastighet, alltid handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde, 12 kap 4 §. I det fall som du beskriver skulle detta vara att få ut så mycket pengar som möjligt från försäljningen av fastigheten. Jag skulle vilja påstå att det är den gode mannens skyldighet att pröva de olika möjligheter som finns för att göra en bra affär åt den personen som han/hon företräder. Det är alltså inte fel av den gode mannen att annonsera ut fastigheten. Vad beträffar ersättning till god man är detta något som bestäms av överförmyndaren. Denne har också i uppgift att utöva tillsyn över den gode mannens uppdrag och den gode mannen har en upplysningsplikt gentemot överförmyndaren, 12 kap 9 § FB. Reglerna om ersättning till god man återfinns i 12 kap 16 § och där stadgas att god man skall tilldelas skäligt arvode för sitt uppdrag. Arvodet skall utgå ur den enskildes egendom, alltså den som den gode mannen företräder. Det är dock ingen självklarhet att arvodet ges i form av provision. Faktum kvarstår dock att den gode mannen alltid skall handla på det sätt som bäst gagnar den enskilde. Med vänliga hälsningar,
Mikael KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000