FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/12/2007

Efterarvingar och boets förkovran

Make A och maka B hade inga barn/bröstarvingar eller särkullbarn. Maka B dog 1986. När make A dör har maka B:s efterlevande syskon/syskonbarn rätt till del av kvarlåtenskapen enligt 3 kap 2§ ÄB. Hur stor del av kvarlåtenskapen har de rätt till? När maka B dog 1986 uppgick kvarlåtenskapen till 12.000 kr. Idag har make A en förmögenhet på ca 1 miljon, förvärvat genom pension, aktieaffärer, antikvitetsaffärer mm (dock ej genom arv, gåva eller testamente). Har maka B:s syskon rätt till hälften av detta, trots att det gått över 20 år och merparten av förmögenheten har förvärvats efter maka B:s död?

Lawline svarar

Hej! Syskonen till B är efterarvingar enligt Ärvdabalken 3:2 ( se http://www.lagen.nu/1958:637#K3 ). Om vi läser denna paragraf ser vi att huvudregeln är att hälften av den efterlevande makens bo skall tillfalla efterarvingarna. Det finns vissa undantag från denna huvudregel. För vår del kan ÄB 3:4 1st vara av intresse. Den lyder så som följer: ”Överstiger boets värde vid efterlevande makens död dess värde vid den först avlidnes frånfälle, skall denna förkovran tilläggas den efterlevandes arvingar, såvitt visas att egendom till motsvarande värde tillfallit den efterlevande i arv, gåva eller testamente eller ock må antagas att boets förkovran härrör från förvärvsarbete, som efter den först avlidne makens död drivits av den efterlevande”. I Ert fall hade inget erhållits genom arv, gåva eller testamente. Bara om det ökade värdet på egendomen kan anses härröra från förvärvsarbete kan paragrafen då bli tillämplig. I ett rättsfall från 1978 (NJA 1978 s.712) fastslogs att en värdeökning som härrört från den efterlevandes tjänstepension inte fick anses utgöra en sådan förkovran som det talas om i ÄB 3:4 1 st. Även om en tjänstepension kan anses vara ersättning för förvärvsarbete, så hade pensionen i detta fall i sin helhet tjänats in innan den förste makens bortgång. Inte heller en värdeökning som härrör från aktie- eller antikvitetsaffärer torde anses vara en sådan förkovran som det talas om i första stycket. Det skall röra sig om en värdeökning hänförlig till förvärvsarbete. Det kan till exempel röra sig om fall där den efterlevande maken stigit i karriären efter makens bortgång och därigenom fått en större förmögenhet. En värdeökning beroende på att den efterlevande maken gjort besparingar genom att placera sin arbetsinkomst i aktier borde också kunna undantas från hälftendelning. Vi kan också tänka oss att make A livnärt sig på antikvitetsaffärer och då kan vi tänka oss att detta kan räknas som inkomst från förvärvsarbete. Om undantaget i 3:4 ÄB inte är tillämpligt, skall även syskonen till B ta del av boets värdeökning vid make A:s död. Vänligen,
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000