FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/10/2007

Är båten enskild egendom?

Hej! Har en fråga ang äktenskapsförord. Jag är gift och vi har ett äktenskapsförord enligt nedan. Jag har i år köpt en båt i mitt namn för 500.000:-- (ärvda pengar) Är den giftorätts gods eller ej? Jag har även hört att hustrun kan kräva X antal basbelopp? Jag äger huset mm. Äktenskapsförord: Vi, Jag och hustrun, som ämnar ingå äktenskap med varandra avtalar genom detta äktenskapsförord följande. All den egendom som var och en av oss nu innehar skall vara varderas enskilda egendom. Vidare skall all egendom som någon av oss kan komma att ärva eller få genom testamente eller gåva, vara mottagarens enskilda egendom. All egendom som förvärvas gemensamt skall vara giftorättsgods. Båten har jag köpt själv med pengar som jag fått från arv.

Lawline svarar

Hej! Båten är inte giftorättsgods, utan är Er enskilda egendom. I äktenskapsbalken 7:2 (se http://www.lagen.nu/1987:230) står det i punkten 1 att enskild egendom är egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild. Ert äktenskapsförord stadgar att det Ni erhåller i form av arv skall vara Er enskilda egendom. I 7:2 6p äktenskapsbalken står det att även vad som trätt istället för egendom som avses i punkterna 1-5 skall vara enskild egendom, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. Eftersom Ni köpte båten för pengar som var enskild egendom kommer båten således också att utgöra enskild egendom, sålänge inget annat har föreskrivits i äktenskapsförordet. Som jag tolkar Ert äktenskapsförord medför det inga hinder mot att anse båten vara enskild egendom. Vidare till frågan om basbeloppen. Frågan har att göra med bodelning som görs i anledning av att den ene maken har avlidit. Enligt ärvdabalken 3:1 2st ( se http://lagen.nu/1958:637#K3 ) har den efterlevande maken alltid rätt att ur kvarlåtenskapen efter den avlidna maken, så långt kvarlåtenskapen räcker, få egendom till så stort värde att den tillsammans med egendom som den efterlevande maken erhöll vid bodelningen eller som utgör den makens enskilda egendom motsvarar fyra basbelopp. Ett prisbasbelopp brukar ligga på lite över 40.000 kr. Regeln skyddar den efterlevande maken från att lämnas luspank på grund av arvingar och testamentstagare. Vänligen,
Rådgivare
Hittade du inte det du sökte?